Information

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: PHẦN NỘI DUNG 3


I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac - Lê Nin 3
II. Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi thất nghiệp ra trường 4
III. Nguyên nhân của vấn đề 5
1. Từ phía nền kinh tế - xã hội 5
2. Về phía đào tạo 6
2.1. Cơ cấu đào tạo 7
2.2. Chất lượng đào tạo 7
3. Về phía chính sách của nhà nước 7
4. Về phía bản thân và gia đình đối tượng được đào tạo 8

CHƯƠNG II: KẾT LUẬN CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 9
GIẢI PHÁP 9


I. Kết luận chung 9
II. Giải pháp 9
1. Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng các ngành nghề sản xuất – kinh doanh 9
2. Về phía ngành đào GD - ĐT 10
3. Về phía chính sách của nhà nước 10
4. Về phía sinh viên 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 12
MỤC LỤC 13

Tài liệu