Information

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG TIỂU LUẬN 2

CHƯƠNG I 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

I. Quy luật giá trị 2
1. Quy luật giá trị là gì? 2
2. Yêu cầu của quy luật giá trị 2
3. Tác dụng của quy luật giá trị 3
II. Kinh tế thị trường 5
1. Kinh tế thị trường là gì? 5
2. Cơ chế thị trường 5

CHƯƠNG II 7
TÁC ĐỘNG CƠ BẢN CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 7

1. Sự cần thiết của quy luật giá trị trong việc phát triển kinh tế thị trường
2. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam 7
3. Vai trò của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 10
KẾT LUẬN 12
TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

Tài liệu