Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
I. Lí luận chung về kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 2

1. Sự xuất hiện của kinh tế nhà nước 2
2. Quan niệm về kinh tế nhà nước và đặc điểm kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 2
3. Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 3
II. Thực trạng kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 6
1.Khảo sát tiến trình phát triển của kinh tế nhà nước 6
2.Đánh giá chung về thực trạng kinh tế nhà nước ở Việt Nam 7
III. Một số biện pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 9
1. Tổ chức lại thành phần kinh tế nhà nước theo hướng tập trung vào những nganh, lĩnh vực then chốt 9
2.Cải cách các doanh nghiệp nhà nước 10
3.Đổi mới quản lí nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước 12
4. Phát triển các mối quan hệ liên kết giữa các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 12
Kết luận 14
Tài liệu tham khảo 15
Tài liệu