Information
Mục lục
Lời mở đầu 1
Từ giữa thế kỷ XIX,học thuyết kinh tế chính trị do Marx và Enghen xây dựng đã ra đời và thật sự là cuộc cách mạng trong lịch sử các học thuyết kinh tế.Dựa trên phương pháp biện chứng duy vật,kinh tế chính trị do Marx và Enghen(sau này được Lênin kế thừa và nâng lên trình độ cao hơn) có tính khoa học và cách mạng sâu sắc.Và một trong những nội dung quan trọng được chỉ ra trong học thuyết này, đó là quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá. Mặc dù có biểu hiện khác nhau ở mỗi giai đoạn của nền sản xuất và trao đổi hàng hoá,nhưng quy luật giá trị do Marx tìm ra ngày càng thể hiện được tính khoa học của nó,và trở thành quy luật cơ bản của mọi nền sản xuất hàng hoá.
Việt Nam mới bước vào nền Kinh tế thị trường 20 năm nay.Trong 20 năm đó,với bao khó khăn và thách thức,nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được một số thành tựu quan trọng,nền kinh tế đang trên đà phát triển và bắt đầu khởi sắc.Tuy vậy với bối cảnh quốc tế hiện nay,trong xu thế toàn cầu hoá,hội nhập kinh tế quốc tế, điều cần thiết là chúng ta cần hiểu rõ quy luật vận động của nền kinh tế thị trường,nhằm phát huy những ưu thế của nó, đồng thời hạn chế những khuyết tật mà kinh tế thị trường đem lại, để vừa phát triển kinh tế, đồng thời xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội .Vì vậy việc nghiên cứu đề tài “ Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật giá trị trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam “ thật sự là cần thiết và hữu ích.
Nội dung
Phần I : Lý luận chung về quy luật giá trị 2
1. Khái niệm2
2. Nội dung của QL giá trị 2
3. Tác dụng của QL giá trị 3
Phần II : Sự vận dụng quy luật giá trị trong xây dựng
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
6
1. Thực trạng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
2. Vai trò và sự vận dụng quy luật giá trị đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Kết luận 15
Tài liệu tham khảo 16
Tài liệu