Information
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
A. Lý luận về nợ nước ngoài
1. Định nghĩa
2. Các loại hình vay nợ nước ngoài
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến vay nợ nước ngoài
B. Nguyên nhân nợ nước ngoài
1. Tình hình kinh tế Việt Nam và một số khó khăn
2. Nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội
C. Thực trạng nợ nước ngoài
1. Tình hình nợ nước ngoài
2. Tính bền vững của nợ nước ngoài ở Việt Nam
3. Thực trạng chính sách vay quản lý vay và trả nợ nước ngoài
D. Giải pháp, kiến nghị chung
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu