Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG II 2
TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM
2
I. CÁC KHÁI NIỆM 2
1. Lao động 2
2. Việc làm 2
3. Chính sách việc làm 3
II. VỊ TRÍ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM 3
1. Vị trí chính sách việc làm trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội 3
2. Ý nghĩa chính sách việc làm 4
III. CẤU TRÚC CỦA CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 4
1. Quan điểm 4
2. Mục tiêu của chính sách việc làm 5
3. Các giải pháp của chính sách giải quyết việc làm 6
CHƯƠNG II 7
THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
7
I. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 7
1. Thực trạng nguồn lao động 7
2. Đặc điểm thị trường lao động và việc làm 8
II. THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 15
1. Nguồn tài chính cho mục tiêu giải quyết việc làm 15
2. Chính sách xuất khẩu lao động và chuyên gia. 19
3. Chính sách tiền lương, tiền công 23
4. Chính sách về thời gian lao động 26
5. Chính sách cho lao động nữ. 30
CHƯƠNG III 32
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
32
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
MỤC LỤC 39

Tài liệu