Information
QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
I Xin làm chủ đầu tư dự án CĐT Cấp có thẩm quyền
II Lập Quy Hoạch tỷ lệ 1/500
1 Thu nhập văn bản pháp lý liên quan: CĐT
2 Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị
- Lập nhiệm vụ quy hoạch Đơn vị tư vấn
-Xác định ranh giới nghiên cứu quy hoạch CĐT
- Lấy ý kiến của nhân dân và cơ quan trên địa bàn về nhiệm vụ quy hoạch(Điều tra xã hội học) Chính quyền địa phương
3 Xin ý kiến cơ quan chức năng (Phường ,quận và các nhà khoa học) CĐT
4 Đo đạc khảo sát hiện trạng Đơn vị tư vấn
5 Xin chỉ giới đường đỏ và các số liệu kỹ thuật Viện QHXD
6 Xin các thoã thuận nguồn cho Dự án CĐT
7 Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 – 1/2000 Đơn vị tư vấn
8 Thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 – 1/1000 Sở QHKT
9 Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 – 1/1000 UBND thành phố
10 Đánh giá tác động môi trường đô thị và đề xuất biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng Đơn vị chuyên nghành
11 Xin chỉ giới đường đỏ và các số liệu kỹ thuật Chính quyền địa phương Sở QHKT
Tài liệu