Information
MỤC LỤC

1. Bối cảnh lịch sử Pháp xâm lược Việt Nam 1
2. Chính sách cai trị của thực dân Pháp tại Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam 1
3. Chính sách độc quyền về muối, rượu, thuốc phiện 3
3.1. Tại sao thực dân Pháp lại độc quyền về muối, rượu, thuốc phiện?
3.2. Độc quyền như thế nào? 5
3.3. Lợi Nhuận thu được từ chính sách độc quyền muối, rượu, thuốc phiện 9
4. Kết luận 11
Tài liệu