Information
MỤC LỤC trang

I.GIỚI THIỆU2
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO
Bối cảnh lịch sử đầu những năm1954: 3
Tình hình quốc tế4
Chủ trương của Đảng7
Chủ trương của Đảng8
Quá trình hình thành đường lối đối ngoại8
Ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa anh em16
III.KẾT LUẬN18
I.GIỚI THIỆU
Việt Nam ta là quốc gia văn hiến có một nền lịch sử ngoại giao lâu đời và phong phú. Trong đó nổi bật nhất là nền ngoại giao trong giai đoạn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do chủ tịch Hồ CHí Minh lãnh đạo , nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.lịch sử nước ta đã trải qua biết bao nhiêu lần kháng chiến chống quân xâm, lược ngoại bang, từ chống quân Tống thời Lý Thường Kiệt, chống quân xâm lược Nguyên Mông thời trần và mới đây chưa đầy nửa thế kỉ, chúng ta lại phải đương đầu với thế lực phương tây vô cùng hung mạnh, đặc biệt là Mỹ, một nước đế quốc hùng mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự trên thế giới. Nhưng chính nghĩa luôn luôn dành thắng lợi, bằng lòng yêu nước truyền thống từ trước tới nay của ông cha ta, sự dẫn dắt của các nhà lãnh đạo kiệt xuất, sự đoàn kết một lòng can nhân dân ta, sự ngoại giao tài tình,… đã dần dần đẩy lùi bước xâm lăng kẻ thù ra khỏi bờ cõi .
Trong nội dung của bài tiểu luận này chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc kháng chiến của nhân dân ta bằng sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi tay đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn từ 1954-1975.
Tháng 7 năm 1954,sau hiệp định Gionevo,đất nước ta bị chia cắt ra thành 2 miền: miền Bắc, hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; trong lúc đó Mỹ đặt chân vào Miền Nam chiếm đóng, âm mưu biến khu vực này thành căn cứ quân sự lâu dài.
Do mới kết thúc chiến sự, nên tình hình thế giới lúc này đang có nhiều diễn biến phức tạp, xu thế hòa hoãn giữa các nước lớn, gây cho chúng ta nhiều khó khăn.
Trong tình hình đó , đảng ta đã đề ra những sách lược đúng đắn, phát huy tinh thần độc lập tự cường dân tộc. lịch sử nước ta giai đoạn này đã chứng kiến quá trình nhận thức yêu cầu của lịch sử, hình thành về cơ bản đường lối đối ngoại của đảng ta, đồng thời từng bước triển khai thực hiện đường lối đó, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ ở miền Nam.
Chính trong quá trình này đã hình thành đường lối ,sách lược đúng đắn của đảng, những kinh nghiệm quý báu, tạo tiền đề và là cơ sở vững chắc cho mặt trận ngoại giao sau này.[/COLOR]


Tài liệu