Information
Chương I: Diễn biến hoà bình và Diễn biến hoà bình trên mặt trân văn hoá tư tưởng ở Việt Nam
1.1. Những nội dung cơ bản của chiến lược “DBHB”
1.1.1. “Diễn đàn hoà bình là gi?
1.1.2. Bản chất của Diễn biến hoà bình
1.1.3. Âm mưu và thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình”.
1.2. Diễn biến hoà bình trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam
1.2.1. Việt Nam đứng trước những thử thách mới
1.2.2. Các chiến lược Diên biến hào bình được Mỹ và các thế lực thù địch sử dụng chống phá Việt Nam
1.2.3. Mục tiêu chiến lược “DBHB” của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Việt Nam trên mặt trận văn hoá tư tưởng
1.2.4. Những phương tiện chủ yếu được chủ nghĩa đế quốc sử dụng trong chiến lược “DBHB” trên mặt trân văn hoá tư tưởng ở Việt Nam
1.2.5. Các phương pháp chủ yếu thâm nhập văn hoá tư tưởng ở Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc trong chiến lược “DBHB”

Chương II : Chống “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam
2.1. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cuộc đấu tranh chống Diễn biến hoà bình của chủ nghĩa đế quốc
2.1.2. Nhận thức rõ bản chất của xã hội chủ nghĩa dân chủ, chủ nghĩa tư bản hiện đại, chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập
2.1.3. Nhận thức đúng đắn các mối quan hệ giao lưu, hợp tác của các nước tư bản chủ nghĩa với các nước xã hội chủ nghĩa
2.2. Các biện pháp chống “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam
2.2.1. Đấu tranh chống “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta
2.2.2. Đấu tranh chống “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc là nhiệm vụ quan trọng quyết định sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2.2.3. Xây dựng Đảng vững mạnh về trình độ và tổ chức
2.2.4. Xây dựng và củng cố chắc trận địa văn hoá tư tưởng
2.2.5. Tăng cường lãnh đạo và quản lý công tác tuyên truyền đại chúng
2.2.6. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chống xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại
2.2.7. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa cho thế hệ trể trong thời kỳ mới của cách mạng
Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
Tài liệu