Information
A. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Ngày 3/2/1980 tại Hương Cảng - Trung Quốc đã diễn ra hội nghị hợp nhất của ba đảng cộng sản. Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại diện của Quốc tế cộng sản, tại đây các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự phát triển cả về chất và lượng của cách mạng nước nhà. Kể từ nay dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân toàn thể dân tộc Việt Nam đã đồng tâm hiệp lực quyết xoá bỏ ách xiềng xích của kẻ thù xâm lược giành lại nền độc lập cho dân tộc.

B. Nội dung
I. Hoàn cảnh lịch sử thế giới và trong nước những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

II. Các phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam trước khi Đảng ra đời
1. Phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến
2. Phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản

III. Phong trào cách mạng theo khuynh hướng cách mạng vô sản

IV. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng cách mạng vô sản

C. Kết luận
Tài liệu