Information
LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG (1986)
1. Những đinh hướng đổi mới cơ cấu kinh tế
2. Những định hướng trong việc đổi mới cơ chế quản lý
3. Những thành tựu ban đầu

Chương II:ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG
1. Đánh giá giai đoạn đầu tiên của chặng đường đổi mới
2. Những bước đi tiếp theo của sự nghiệp đổi mới
3. Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 1991-1995

Chương III:TỔNG KẾT 10 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG
1. Tổng kết 10 năm đổi mới – định hướng cho giai đoạn tiếp theo
2. Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 1996-2000

Chương IV: TỔNG KẾT 15 NĂM ĐỔI MỚI – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG
1. Đánh giá 15 năm đổi mới và thực hiện nghị quyết đại hội VIII
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
3. Những thành tựu đã đạt được trong gia đoạn 2001-2005

CHƯƠNG V: PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TỂ - XÃ HỘI TRONG ĐẠI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

1. Mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

1.1. Mục tiêu tổng quát
1.2. Các nhiệm vụ chủ yếu
1.3. Các chỉ tiêu định hướng về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu
2. Định hướng phát triển ngàynh , lĩnh vực và vùng
2.1. Về kinh tế
2.2. Về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ:
2.3. Về văn hoá, xã hội
2.4. Tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
2.5. Định hướng và chính sách phát triển vùng
2.6. Về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh
3. Các chính sách và giải pháp

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu