Information

MỤC LỤC
Phần 1 – Kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có gì giống và khác 1
I. SỰ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ KINH TẾ Ở NƯỚC TA. 1
II.CÁC ĐẶC TRƯNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 6
1.Các đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 6
2.Yếu tố của cơ chế kinh tế của nền kinh tế thị trường hàng hóa trong thời kì quá độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 7
a. Ưu điểm chủ yếu của cơ chế thị trường. 7
b. Nhược điểm chủ yếu của cơ chế thị trường. 8
III. SỰ QUẢN LÍ CỦA NHÀ NƯỚC. 9
IV. CÁC CÔNG CỤ VÀ CHÍNH SÁCH VĨ MÔ ĐỂ NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÍ CỦA NHÀ NƯỚC 12
1.Hệ thống luật pháp. 12
2.Kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân. 12
3.Các loại cụng cụ khác: 12
Phần 2 – Những chủ trương của Đảng để tiếp tục thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 14
I/. Nhận thức về kinh tế thị trường của Đảng và Nhà Nước ta: 14
1. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới: 14
1.1. Từ Đại Hội VI đến Đại Hội VIII: 14
1.2. Từ Đại Hội IX đến Đại Hội X: 16
2. Khái niệm và đặc trưng của nền kinh tế thị trường nước ta: 17
2.1. Khái niệm: 17
2.2. Đặc trưng: 18
II/. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta: 20
1. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường: 20
2. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa: 21
2.1. Mục tiêu cơ bản của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta (mục tiêu lâu dài): 21
2.2. Mục tiêu trước mắt : 21
3. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa: 22
III/. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN: 22
1. Thống nhất nhận thức về nền KTTT định hướng XHCN: 22
2. Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh 22
3. Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường: 24
4. Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường : 24
5. Hoàn thiện thể chế và vai trò lãnh của Đảng, quản lý của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế xã hôi 25
IV/. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân: 25
1. Kết quả và ý nghĩa: 25
2. Hạn chế và nguyên nhân: 26
KẾT LUẬN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
Tài liệu