Information
CHƯƠNG I: 1
TƯ DUY CỦA ĐẢNG TỪ ĐẠI HỘI VI TỚI ĐẠI HỘI X 1
I/ TƯ DUY CỦA ĐẢNG TẠI ĐẠI HỘI VI – ĐẠI HỘI VII – HÌNH THÀNH TƯ DUY MỚI – TƯ DUY CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (CNH – HĐH): 1
Tư duy của Đảng tại Đại hội VI (12 – 1986) : 1
2. Tư duy của Đảng tại Đại hội VII (6 – 1991) : 1
II/ TƯ DUY CỦA ĐẢNG TỪ ĐẠI HỘI VIII – ĐẠI HỘI X – PHÁT TRIỂN TƯ DUY CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC: 2
1. Tư duy của Đảng tại Đại hội VIII (6 – 1996) : 2
2. Tư duy của Đảng tại Đại hội IX (4 – 2001) : 2
3. Tư duy của Đảng tại Đại hội X (4 – 2006) : 3
CHƯƠNG II : ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA 5
I.MỞ ĐẦU 5
II.CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI 5
1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa: 5
2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 9
III. CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 10
1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa. 10
2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 15
3. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 17
IV THÀNH TỰU VIỆT NAM SAU 20 NĂM ĐỔI MỚI 22
1.Đất nước ra khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh 23
2.Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn sản xuất với thị trường. 24
3.Thực hiện có kết quả chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày càng tốt hơn tiềm năng của các thành phần kinh tế 25
4.Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần dần được hình thành, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định 26
5.Thực hiện gắn kết phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, đời sống của đại bộ phận dân cư được nâng lên rõ rệt. 28
Tài liệu