Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 3
KHÁI QUÁT XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 3

1. Tình hình chính trị 3
2. Tình hình kinh tế 4
3. Tình hình văn hoá - xã hội 5
PHẦN II 6
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TA TRƯỚC KHI ĐẢNG RA ĐỜI 6

1. Phong trào Cần Vương 6
2. Phong trào dân tộc - dân chủ của tầng lớp sĩ phu yêu nước 7
2.1. Sự chuyển biến của xã hội Việt Nam và những ảnh hưởng của tác động bên ngoài 7
2.2. Trào lưu dân tộc chủ nghĩa 7
2.3. Phong trào đấu tranh của quần chúng công, nông, binh 8
PHẦN III 10
QÚA TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 10

1. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước 10
2. Con đường "cách mệnh” Nguyễn Ái Quốc 12
3. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 14
KẾT LUẬN 16

Tài liệu