Information
A/ PHẦN MỞ ĐẦU
B/ NỘI DUNG
Chương I: Sự nhận thức về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

I/ Đôi nét về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
1. Lực lượng sản xuất là gì ?
2. Quan hệ sản xuất được hiểu ra sao?
3. Nhận thức về phạm trù hình thái kinh tế - xã hội cộng sản.
II/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
1. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp
2. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
Chương II: Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam
I/ Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
II/ Công nghiệp hoá vận dụng tuyệt vời qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
III/ Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội, cơ sở lý luận của sự nghiệp CNH - HĐH
C. KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu