Information
MỤC LỤC
PHẦN I - LỜI NÓI ĐẦU

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên khắp cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng và toàn diện.
Đứng trước tình hình đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu Đảng viên và có 32 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội.
Trong các cuộc họp, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội cho rằng: “trong mười năm qua, đã phạm nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế”. “Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của những sai lầm ấy, đặc biệt là những sai lầm về chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan, là khuynh hướng buông lỏng trong quản lý kinh tế, xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc của Đảng”. Những sai lầm và khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng”, do “sự lạc hậu về nhận thức lý luận và vận dụng các quy luật đang hoạt động trong thời kì quá độ”.
PHẦN II - NỘI DUNG
I. BA CHƯƠNG TRÌNH LỚN: LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM, HÀNG TIÊU DÙNG, HÀNG XUẤT KHẨU
1. Lương thực - thực phẩm
2. Hàng tiêu dùng
3. Xuất khẩu
II. CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG
III. GIÁ CẢ, THƯƠNG NGHIỆP, TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
IV. KHOA HỌC KỸ THUẬT
V. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
VI. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ
VII. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HOÁ
PHẦN III - KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu