Information
LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Ngày nay, bất kể ai sử dụng hầu như đều sử dụng công cụ tìm kiếm khổng lồ và lớn nhất thế giới Internet trên hiện nay “GOOGLE”. Thế nhưng ít ai biết được, lãnh đạo của Google chỉ là một thanh niên chưa tới 30 tuổi. Vậy làm thế nào mà vị lãnh đạo này làm được điều đó, trở thành chủ của một tập Đoàn, là một tỷ phú khi chưa đầy 30 tuổi? Có phải anh này nhận được sự ưu đãi của chính phủ, sự hỗ trợ của các tổ chức Tài chính hay tự nội lực bản thân, sự nhạy bén với nền kinh tế.
Công cuộc đổi mới của đất nước ta đã và đang đặt ra những thành công quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó hình thành những lớp lãnh đạo mới, có tư duy, khả năng Kinh doanh nhaỵ bén, làm chủ bản thân, doanh nghiệp và làm giàu cho đất nước. Tuy nhiên, có lẽ ai cũng nói khá nhiều về những vị này, những tập Đoàn, những doanh nghiệp...có những nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà kinh tế học để nghiên cứu trên diện rộng như: cả nước, vùng kinh tế, thành phố hay quận...nhưng hầu như chưa có một công trình nào nghiên cứu về thực trạng thanh niên làm kinh tế ở một cấp độ quản lý Hành chính thấp nhất hiện nay “phường, xã, thị trấn”.
Do hiện nay đang công tác tại Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ Hòa, nhìn thấy những thực trạng của thanh niên tại phường trong quá trình làm kinh tế có đôi lúc, đôi nơi còn thiếu sự hỗ trợ từ các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ thanh niên như: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường (UBND) và đặc biệt là nguời bạn của thanh niên “tổ chức Đoàn” – nguời đồng hành với thanh niên trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, tinh thần, các hoạt động vui chơi giải trí và đặc biệt là làm kinh tế Phát triển đời sống gia đình.
Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học Xã hội chủ nghĩa (XHCN); đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Cấp uỷ Đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ. (điều 44, điều lệ Đảng)
2. Tình hình nghiên cứu vấn đề:
Thanh niên làm kinh tế, việc này không mới nhưng vấn đề hỗ trợ thanh niên, định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm là vấn đề hết sức cần thiết, chính vì vậy nó đã nhận được sự quan tâm của Đảng, nhà nước ta và các bộ ngành, từ trung ương đến địa phương. Thấy được thanh niên là một lực lượng hết sức quan trọng và có vai trò to lớn trong công cuộc “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” (CNH - HĐH) đất nước nên Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” hay trước đó là “Luật thanh niên”
Việc ban hành Nghị quyết này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời kỳ CNH – HĐH hiện nay, thể hiện sự nhìn nhận, thấy rõ tầm quan trọng của các tầng lớp thanh niên. Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành ủy đã Xây dựng các kế hoạch để thực hiện nghị quyết này một cách cụ thể cho từng địa phương. Ngoài ra còn một số bài báo quan trọng khác cũng đề cập xung quanh vấn đề này. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tôi chọn đề tài “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên trong hỗ trợ thanh niên xóa đói giảm nghèo” làm đề tài cho tiểu luận của mình.

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ giải quyết:
a. Mục đích nghiên cứu:
Bước đầu tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng ủy phường đối với Đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo (XĐGN) tại phường nhằm phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, Xã hội công bằng văn minh.
Thực trạng của thanh niên tại phường, sự hỗ trợ của Đoàn thanh niên đối với thanh niên, việc thực hiện vai trò đồng hành cùng thanh niên theo chương trình hành động từ Trung ương Đoàn cho đến Đoàn cơ sở.
b. Nhiệm vụ giải quyết:
Để đạt được những mục đích nêu trên, đề tài này cần giải quyết tốt những nhiệm vụ sau:
- Làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn phường.
- Tính tất yếu của việc đổi mới cơ chế quản lý, và sự cần thiết đưa dân chủ vào quản lý ở cấp cơ sở xã (phường) nói riêng và các cấp chính quyền nói chung.
- Tìm hiểu đẩy đủ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về thanh niên.
- Tìm hiểu thực trạng thanh niên của phường, của việc tổ chức quản lý thanh niên hiện nay.
- Tìm ra và đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp để thực hiện việc XĐGN góp phần thúc đẩy nền kinh tế, Xã hội ở cơ sở địa phương phát triển.

4. Phương pháp nghiên cứu.
Để giải quyết tốt các nhiệm vụ nêu trên tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu trên cơ sở Triết học Mác - Lênin. Đó là phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Phương pháp này được vận dụng cụ thể trong khi nghiên cứu đề tài là phải xuất phát từ tình hình thực tiễn, từ bản thân chế độ dân chủ và những đặc trưng của công việc quản lý.
Ngoài ra trong bản tiểu luận tôi cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể khác nhau nhằm làm rõ vấn đề như: phương pháp phân tích, so sánh…Mục lục
Trang
Phần A: Lời mở đầu 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu vấn đề 2
3. Mục đích nghiên cứu và nhệm vụ giải quyết 2
a. Mục đích nghiên cứu 2
b. Nhiệm vụ giải quyết 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
Phần B: Nội dung 4
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên xóa đói giảm nghèo” 4
1.1 Một số khái niệm cơ bản: 4
1.1.1 Khái niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam 4
1.1.2 Khái niệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 5
1.1.3 Khái niệm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân: 6
1. 2 Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên nói chung 7
1. 3 Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo 9
Chương 2: Thực trạng của vai trò lãnh đạo của Đảng dối với Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo 11
2. 1 Đặc điểm chung 11
2.1.1 Điều kiện tự nhiên 11
2.1.2 Đặc điểm kinh tế – Xã hội 11
2.2 Thực trạng 13
2.2.1 Thực trạng 13
2.2.2 Nguyên nhân 16
2.2.3 Bài học kinh nghiệm 17
Chương III: Quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng dối với Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo 18
3.1 Quan điểm và phương hư ớng 18
3.1.1 Quan điểm của Đảng và nhà nước ta 18
3.1.2 Quan điểm của Quận ủy và Đảng ủy phường 19
3.2 Giải pháp và kiến nghị 20
3.2.1 Những giải pháp cơ bản 20
3.2.2 Kiến nghị 23
Phần C: Kết luận 25
Tài liệu tham khảo
Tài liệu