Information
Đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa của đảng cộng sản Việt Nam
Đường lối công nghiệp hóa đất nước đã được hình thành từ đại hội III của đảng (tháng 9 _1960) trước thời kì đổi mới , nước ta đã có 25 năm tiến hành công nghiệp hóa qua hai giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1975 triển khai ở miền bắc giai đoạn hai từ 1975 đến năm 1985 tiến hành trên phạm vi toàn đất nước. Năm 1986 nước ta bước vào quá trình đổi mới đất nước và đại hội đảng VI là bước ngoặt quan trọng trong công cuộc công gnhiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
I.Trước đổi mới
1. Ở miền bắc trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc đặc trưng của kinh tế miền bắc. Trong đó đặc điểm quan trọng nhất là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua phát triển tư bản chủ nghĩa, đại hội III của đảng khẳng định :muốn cải tiến tình hình kinh tế lạc hậu của chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
2.Trên phạm vi cả nước: sau đại tháng mùa xuân năm 1975,cả nước độc lập thống nhất và quá độ lên xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở phân tích toàn diện đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế đại hội IV của đảng tháng 12 1976 đề ra đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là: đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa,xây dựng cơ xở vật chất của chủ nghĩa xã hội,đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển nền công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ kết hợp xây dựng nông nghiệp và công nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công nông nghiệp,vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân.

Tài liệu