Information
MỤC LỤC
1. Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến cách mạng tháng tám 2
1.1. Hoàn cảnh lịch sử 2
1.2. Diễn biến của cuộc cách mạng tháng tám 2
2. Chứng minh cách mạng tháng tám không phải là cuộc cách mạng ăn may 4
2.1. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản 4
2.2. Tinh thần đoàn kết dân tộc. 8
3. Liên hệ thực tế cách mạng tháng tám và bài học kinh nghiệm 9

Tài liệu