Information
Lịch sử Việt Nam từ khi thực dân pháp xâm lược đã ghi nhận rằng: nguyện vọng tha thiết của dân tộc là được độc lập. Mặt khác, ở nước ta nông dân chiếm hơn 90% dân số, mơ ước ngàn đời của nông dân là có ruộng cày. Giai cấp nào đáp ứng được nguyện vọng trên sẽ tập hợp được dân tộc dưới ngọn cờ cứu nước và trở thành giai cấp lãnh đạo. Cách Mạng tháng mười nga thắng lợi đã khẳng định rằng: trong thời đại ngày ngày nay giai cấp công nhân là giai cấp nắm ngọn cờ dân tộc. Ở Việt Nam từ khi thực dân pháp xâm lược, còn có một thực tế là: giai cấp tư sản không đủ sức nắm vững ngọn cờ dân tộc và cũng không một tổ chức nào của các giai cấp khác có khả năng giải quyết được thực chất của CM ở các nước thuộc địa là vấn đề nông dân. Mặt dù đã có nhiễu nhân sĩ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng không ai đáp ứng được nhu cầu bức thiết của dân tộc. Mãi đến năm 1920 NAQ mới đáp ứng được nhu cầu đó, tìm ra con đường cứa nước đúng đắn, truyền bá chủ nghĩa Mác-lênin vào Việt Nam, rèn luyện những người yêu nước Việt Nam theo lập trường vô sản, thành lập đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. ĐCSVN ra đời với đường lối đúng đắn đã thu hút tất cả những người yêu nước chân chính đứng dưới ngọn cờ cứu nước của giai cấp công nhân, tiến hành giải phóng dân tộc, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của toàn dân Việt Nam.
Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam là kết quả của sự chuẩn bị công phu của lãnh tụ NAQ, đồng thời cũng là kết qủa của một qúa trình vận động CM trong hoàn cảnh lịch sử của đất nước ta, là bước phát triển tất yếu của lịch sử Việt Nam, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại mới sau Cách Mạng Tháng Mười.

MỞ ĐẦU

NỘI DUNG
I. NGUYỄN ÁI QUỐC TÌM RA CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
1. Hoàn cảnh lịch sử.
2. Vai trò của nguyễn ái quốc trong quá trình thành lập đảng:
a. Hoàn cảnh xuất thân
b. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước
II. NGUYỄN ÁI QUỐC ĐI TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀO VIỆT NAM
III. NGUYỄN ÁI QUỐC TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀO VIỆT NAM

KẾT LUẬN
Tài liệu