Information
LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Phạm vi, mục đích nghiên cứu 1
3. Phương pháp nghiên cứu khoá luận 1
4. Cấu trúc khoá luận 1
CHƯƠNG I 3
NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DO MỘT CÁ NHÂN LÀM CHỦ 3

1. Quan niệm chung về công ty 3
2. Các loại hình công ty theo pháp luật Việt Nam hiện hành 7
2.1. Công ty cổ phần 7
2.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 8
2.3. Công ty hợp danh 10
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ 12
3.1. Sự cần thiết điều chỉnh pháp luật đối với công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 12
3.2. Bản chất của công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 16
CHƯƠNG II 20
QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP (2005) VỀ CÔNG TY 20
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DO MỘT CÁ NHÂN LÀM CHỦ 20

1. Quy chế thành lập và đăng kí kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 20
1.1. Thành lập công ty 20
1.2. Tổ chức lại công ty 24
1.2.1. Chia công ty 25
1.2.2. Tách công ty 26
1.2.3. Hợp nhất công ty 26
1.2.4. Sáp nhập công ty 28
1.2.5. Chuyển đổi công ty 29
1.3. Giải thể công ty 31
2. Cơ cấu tổ chức, quản lí công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 33
3. Chế độ tài chính và vốn của công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 34
4. Quyền và nghĩa vụ của công ty, chủ sở hữu công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 36
CHƯƠNG III 40
THỰC TIỄN THI HÀNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC THI LUẬT DOANH NGHIỆPVỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HƯU HẠN 40

DO MỘT CÁ NHÂN LÀM CHỦ 40
1. Thực tiễn thi hành đối với công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 40
2. Một số kiến nghị nhằm thực thi luật doanh nghiệp (2005) về công ty TNHH do một cá nhân làm chủ 46
KẾT LUẬN 51
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT 53
Tài liệu