LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 1
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
4. Bố cục của khúa luận 2
CHƯƠNG I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 3
1. Trọng tài thương mại - một hỡnh thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 3
1.1. Khái niệm trọng tài thương mại 3
1.2. Đặc điểm trọng tài thương mại 4
1.3. Một số ưu điểm và hạn chế của trọng tài thương mại 5
2. Phỏp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam 8
2.1. Trọng tài phi chính phủ trong giai đoạn từ nền kinh tế tập trung, bao cấp đến năm 1993 8
2.2. Trọng tài phi chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa 10
3. Cỏc hỡnh thức tổ chức trọng tài 11
3.1. Trọng tài vụ việc 11
2.3. Trọng tài thường trực 13
CHƯƠNG III 17
PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 17
THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI 17
1. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 17
1.1. Tranh chấp được giải quyết bằng tài, nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài 17
1.2. Khi giải quyết tranh chấp trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư, phải căn cứ vào pháp luật và tôn trọng sự thỏa thuận của các bên 18
1.3. Phiờn họp giải quyết tranh chấp khụng cụng khai 20
1.4. Nguyên tắc xét xử một lần 21
1.5. Nguyên tắc tự định đoạt 22
2. Thẩm quyền của trọng tài thương mại 25
2.1. Giữa cỏc bờn tranh chấp phải cú thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài cú hiệu lực 25
2.2. Tranh chấp được gửi đến trọng tài thương mại phải là tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại 26
3. Trỡnh tự giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 27
3.1. Nộp đơn và thụ lý đơn 27
3.2. Thành lập Hội đồng trọng tài, lựa chọn trọng tài viên 29
2.3. Công tác điều tra trước khi xét xử 31
3.4. Phiờn họp giải quyết tranh chấp 34
3.5. Hủy, thi hành quyết định trọng tài 36
CHƯƠNG III 41
MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI 41
VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 41
1. Một số bất cập của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài 41
1.1. Vấn đề thỏa thuận trọng tài 43
1.2. Về thẩm quyền của trọng tài 44
1.3. Các quy định về việc thay đổi trọng tµi viên 46
1.4. Về việc hũa giải trong tố tụng trọng tài 46
1.5. Vấn đề giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài 47
1.6. Về việc thành lập và quản lý các trung tâm trọng tài 49
1.7. Quy định về điều kiện trở thành trọng tài viên 49
1.8. Một số bất cập khác của pháp luật trọng tài Việt Nam 50
2. Một số giải phỏp hoàn thiện phỏp luật trọng tài 52
2.1. Phải sớm ban hành Luật trọng tài trên cơ sở hoàn thiện PLTTTM 52
2.2. Mở rộng thẩm quyền cho trọng tài thương mại 53
2.3. Bổ sung các quy định về thỏa thuận trọng tài 54
2.4. Hoàn thiện các quy định về hũa giải 55
2.5. Cho phép trung tâm trọng tài mời trọng tài viên nước ngoài vào danh sách trọng tài viên của trung tâm 55
2.6. Hạn chế sự quản lý, can thiệp hành chớnh Nhà nước vào hoạt động của trọng tài nhằm thực sự thừa nhận tính chất phi chính phủ của trọng tài 56
2.7. Cần có quy định cụ thể, rừ ràng về một số điều khoản của Pháp lệnh 57
3.8. Một số giải phỏp khỏc 57
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62