Information

LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu 3
4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3
5. Kết cấu của khoá luận 3
CHƯƠNG I 5
TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI NÀY THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 5

1. Khái niệm tội chống người thi hành công vụ 5
2. Dấu hiệu pháp lý của tội chống người thi hành công vụ theo bộ luật hình sự 1999 7
2.1. Khách thể của tội chống người thi hành công vụ 7
2.2. Mặt khách quan của tội chống người thi hành công vụ 8
2.3. Mặt chủ quan của tội chống người thi hành công vụ 12
2.4. Chủ thể của tội phạm 14
3. Những tình tiết tăng nặng định khung quy định tại khoản 2 Điều 257 BLHS 15
3.1. Phạm tội có tổ chức 15
3.2. Phạm tội nhiều lần 16
3.3. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội 16
3.4. Gây hậu quả nghiêm trọng 17
3.5. Tái phạm nguy hiểm 18
4. Phân biệt tội chống người thi hành công vụ với một số tội khác 18
4.1 Phân biệt tội chống người thi hành công vụ và tội giết người qui định tại điểm d khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự 18
4.1.1. Về khái niệm 18
4.1.2. Về dấu hiện pháp lí 19
4.2. Phân biệt tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ của người khác qui định tại điểm k khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự 21
4.2.1. Về khái niệm 21
4.2.2. Về dấu hiệu pháp lí 21
2.2.3. Về hình phạt 23
5. Đường lối xử lý đối với tội chống người thi hành công vụ 23
CHƯƠNG II 25
TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 25

1. Tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 25
1.1. Thực trạng, diễn biến của tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn cả nước 25
1.1.1. Về số vụ và số người phạm tội 25
1.1.2. Về nhân thân người phạm tội 26
1.2. Thực trạng, diễn biến của tội phạm chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 27
1.3. Cơ cấu và tính chất của tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 28
1.3.1. Nhân thân người phạm tội 30
1.3.2. Địa bàn phạm tội 31
1.3.3. Đối tượng của tội phạm 31
1.3.4. Hậu quả của tội chống người thi hành công vụ 35
2. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 37
2.1. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến vấn đề kinh tế xã hội 37
2.2. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến vấn đề quản lý xã hội 39
2.3. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến vấn đề văn hóa giáo dục và ý thức pháp luật của người dân 43
2.4. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật 44
3. Dự báo tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian tới (2007-2010) 46
CHƯƠNG III 47
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 47

1. Giải pháp về kinh tế – xã hội 47
2. Những giải pháp về tổ chức quản lý xã hội 49
3. Biện pháp văn về hoá giáo dục 51
4. Giải pháp về hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật 53
4.1. Củng cố, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về tội phạm chống người thi hành công vụ 53
4.2. Tăng cường hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực thi pháp luật 55
4.3. Kết hợp giữa biện pháp pháp luật và các biện pháp giáo dục, văn hoá xã hội để phòng ngừa có hiệu quả tội phạm 58
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 63
Tài liệu