Information

LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
3. Phương pháp nghiên cứu và nội dung của khóa luận 3
CHƯƠNG I 4
SỰ RA ĐỜI CỦA QUY CHẾ ROME VỀ TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC LUẬT 4
VÀ LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ 4

1. Quá trình ký kết Quy chế Rome 4
2. Tầm quan trọng của Quy chế Rome 8
2.1. Mối quan hệ của Quy chế Rome với một số Điều ước quốc tế đa phương về Luật hình sự quốc tế 8
2.2. Giá trị pháp lý của Quy chế Rome 9
2.3. Vai trò của Quy chế Rome 10
2.3.1. Đối với việc hình thành thiết chế tài phán quốc tế nhằm trừng trị và ngăn ngừa tội phạm quốc tế 10
1.3.2. Đối với sự phát triển của Khoa học Luật hình sự quốc tế 11
3. Tình hình gia nhập Quy chế Rome hiện nay 14
CHƯƠNG II 15
CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA TOÀ ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ THEO QUY CHẾ ROME 1998 15

1. Khái niệm tội phạm quốc tế 15
1.1. Định nghĩa 15
1.2. Phân loại tội phạm quốc tế 16
1.2.1. Tội diệt chủng 16
1.2.2. Tội chống nhân loại 17
1.2.3. Tội phạm chiến tranh 18
1.2.4. Tội xâm lược 20
2. Quy chế Rome về các thiết chế của ICC 21
2.1. Nguyên tắc chung 21
2.2. Cơ cấu tổ chức của ICC 23
3. Quy định về Thẩm quyền tài phán của ICC 28
3.1. Thẩm quyền của ICC đối với tội phạm quốc tế 28
3.1.1. Tính chất thẩm quyền tài phán của ICC 28
3.1.2. Căn cứ xác định thẩm quyền tài phán của ICC 30
3.1.3. Cách thức thực hiện 33
3.1.4. Luật áp dụng của ICC trong quá trình thực thi thẩm quyền tài phán 37
3.2. Thực hiện thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với các loại tội phạm quốc tế 38
3.2.1. Căn cứ xác định 38
3.2.2. Cách thức thực hiện 38
4. Hoạt động tố tụng của ICC theo Quy chế Rome 39
4.1. Hoạt động điều tra và truy tố 39
4.2. Hoạt động xét xử 41
4.3. Phúc thẩm và xét lại bản án 43
4.3.1. Phúc thẩm 43
4.3.2. Xét lại lời kết tội hoặc bản án 44
4.4. Quy chế Rome về vấn đề thi hành án 45
5. Quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên Quy chế Rome 46
5.1. Các quyền cơ bản 46
5.2. Các nghĩa vụ cơ bản 47
5.2.1. Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật hình sự quốc gia 47
5.2.2. Về hợp tác với ICC trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế 48
5.2.3. Về tài chính 50
CHƯƠNG III 51
QUY CHẾ ROME VÀ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA 51
VIỆT NAM 51

1. Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam 51
1.1. Trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế phổ cập và khu vực 52
1.1.1. Liên hợp quốc 52
1.1.2. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (International Criminal Police Organization - INTERPOL) 52
1.1.3. Tổ chức quốc tế khu vực 55
1.2. Trong khuôn khổ các điều ước quốc tế 56
1.2.1. Các điều ước quốc tế đa phương 56
1.2.2. Các Điều ước quốc tế song phương 57
2. Việt Nam hội nhập quy chế Rome và ICC 58
2.1. Những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quy chế Rome và ICC 58
2.1.1. Lợi ích từ thực tiễn hội nhập 59
2.1.2. Thuận lợi và thách thức trong thực tiễn hội nhập 59
2.2. Những chuẩn bị cần thiết phục vụ cho yêu cầu hội nhập Quy chế Rome 64
2.2.1. Về tổng thể, Việt Nam cần 64
2.2.2. Về nguồn nhân lực 65
2.2.3. Vấn đề hội nhập pháp luật hình sự quốc tế và Quy chế Rome 65
KẾT LUẬN 66
Tài liệu