Information
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 4
LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI TRỘM CẮP 4
TÀI SẢN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY VÀ DẤU HIỆU PHÁP LÝ 4CỦA TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 4

1. Lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về tội trộm cắp tài sản từ năm 1945 đến nay 4
1.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 4
1.2. Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 6
1.3. Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 8
2. Dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 9
2.1. Khách thể của tội trộm cắp tài sản 10
2.2. Mặt khách quan của tội trộm cắp tài sản 13
2.3. Mặt chủ quan của tội trộm cắp tài sản 18
2.4. Chủ thể của tội trộm cắp tài sản 20
3. Đồng phạm và các giai đoạn thực hiện tội trộm cắp tài sản 22
3.1. Đồng phạm trộm cắp tài sản 22
3.2. Các giai đoạn thực hiện tội trộm cắp tài sản 24
3.2.1. Chuẩn bị phạm tội trộm cắp tài sản 24
3.2.2. Phạm tội trộm cắp tài sản chưa đạt 25
3.2.3. Tội trộm cắp tài sản hoàn thành 26
CHƯƠNG II 29
PHÂN BIỆT TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN VỚI MỘT SỐ TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU KHÁC VÀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI 29
PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN 29

1. Phân biệt tội trộm cắp tài sản với một số tội xâm phạm sở hữu khác 29
1.1. Phân biệt tội trộm cắp tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản 29
1.2. Phân biệt tội trộm cắp tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 31
1.3. Phân biệt tội trộm cắp tài sản với tội cướp giật tài sản 34
2. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trộm cắp tài sản 37
2.1. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS 38
2.2. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 2 Điều 138 BLHS 47
2.3. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 3, 4 Điều 138 BLHS 51
2.4. Hình phạt bổ sung có thể được áp dụng đối với người phạm tội trộm cắp tài sản 53
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG KHOÁ LUẬN 2
Tài liệu