Information
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 3
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3
1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 3
2. Tố cáo và giải quyết tố cáo 4
3. Các loại khiếu nại, tố cáo về đất đai 4
4. Vai trò của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai 5
II. NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 6
1. Những quy định pháp lý về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai 6
2. Các quy định mang tính pháp lý về tố cáo và giải quyết tố cáo 22
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 26
I. TÌNH HÌNH KHIẾU KIỆN CỦA CÔNG DÂN VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI GIAN QUAN 26
1.Khái quát tình hình khiếu kiện của công dân về đất đai giai đoạn từ 1999 đến đầu năm 2004 26
2. Một số nội dung khiếu kiện vê đất đai nổi cộm 30
3. Nguyên nhân làm phát sinh tình hình khiếu kiện liên quan đến đất đai trong thời gian qua 36
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 45
1. Công tác chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai 45
2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong thời gian gần đây 49
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 66
1. Giải pháp về sự chỉ đạo trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. 66
2. Những giải pháp chung 70
3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu kiện cụ thể về đất đai. 82
KẾT LUẬN
Tài liệu