Information
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. SỰ ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM THỂ HIỆN QUA VIỆC THAM GIA VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG CÁC TỔ CHỨC KHU VỰC, QUỐC TẾ 3
1.1. Sơ lược về sự đổi mới tư duy quan hệ đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975 – 1986 3
1.1.1. Hoàn cảnh trong nước và quốc tế 3
1.1.2. Chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước 4
1.1.3. Kết quả việc thực hiện đường lối đối ngoại Việt Nam giai đoạn 1975 - 1986 5
1.2. Sự đổi mới tư duy quan hệ đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1986 đến nay 7
1.2.1. Tình hình trong nước và thế giới 7
1.2.2. Sự đổi mới tư duy qua đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước 8
1.3. Kết quả đối ngoại thể hiện qua việc Việt Nam tham gia và phát huy vai trò trong các tổ chức khu vực và quốc tế 10
1.3.1. Vị trí, vai trò của Việt Nam trong tổ chức ASIAN 10
1.3.2. Vị trí, vai trò của Việt Nam trong Hội nghị Á – Âu (ASEM) 11
1.3.3. Vị trí, vai trò của Việt Nam trong diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 13
1.3.4. Vị trí và vai trò của Việt Nam trong Liên hợp quốc 14
Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 17
2.1. Phương châm mở rộng quan hệ đối ngoại trong công tác của LựC lực lượng Công an nhân dân 17
2.2. Kết quả công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân 19
2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân 21
KẾT LUẬN 23
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
Tài liệu