Information
MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
I. Một số khái niệm 3
1.1. Giới 3
1.2. Bình đẳng xã hội 3
1.3. Bình đẳng giới 3
II. Thực trạng về bất bình đẳng giới trong giáo dục 4
2.1. Trên thế giới 4
2.2. Ở Việt Nam 5
3. Những hệ quả của bất bình đẳng giới trong giáo dục 8
4. Một số nguyên nhân 9
III. Một số giải pháp cho vấn đề bất bình đẳng giới ở Việt Nam 10
KẾT LUẬN 13
Tài liệu