Information
MỞ ĐẦU 1
KHÁI QUÁT CHUNG 2
1. Khái niệm không khí và ô nhiễm không khí 2
2. Hiện trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam 2
2.1. Ô nhiễm bụi 3
2.2.Ô nhiễm khí 3
2.3. Ô nhiễm mùi 4
2.4. Ô nhiễm tiếng ồn 4
3. Nguyên nhân của ô nhiễm không khí 5
3.1. Nguồn gốc tự nhiên 5
3.2. Nguồn gốc nhân tạo 5
NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 7
1. Pháp luật về hệ thống tiêu chuẩn môi trường không khí 7
2. Pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng không khí 10
2.1. Hoạt động quan trắc và định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường không khí của các cơ quan Nhà nước 11
2.2. Hoạt động ĐTM 12
2.3. Hoạt động thông tin về tình hình môi trường không khí 13
2.4. Hoạt động khắc phục ô nhiễm không khí 14
2.5. Hoạt động cải thiện chất lượng không khí 14
3. Pháp luật về kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí 15
3.1. Kiểm soát các nguồn thải động 15
3.2. Kiểm soát các nguồn thải tĩnh 17
4. Pháp luật về hệ thống cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí 18
4.1. Cơ quan có thẩm quyền chung 18
4.2. Cơ quan có thẩm quyền chuyên môn 19
5. Xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí 20
5.1. Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực ô nhiễm không khí 20
5.2. Xử lý hành vi phạm tội trong lĩnh vực ô nhiễm không khí 22
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 24
KẾT LUẬN 26
Tài liệu