Information
ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá và nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế của mỗi quốc gia. Nó là điều kiện không thể thiếu trong mọi quá trình phát triển. Vì đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là cơ sở không gian của mọi quá trình sản xuất, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư, Xây dựng các công trình văn hoá-xã hội, an ninh quốc phòng.
Đất đai là điều kiện cần thiết để tồn tại và tái sản xuất và các thế hệ tiếp theo của loài người. Do đó, đất đai phải dụng một cách hợp lý, triệt để và có hiệu quả kinh tế cao nhất. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay áp lực đối với đất đai càng lớn. Vấn đề này trở thành đòi hỏi bức thiết đối với công tác quản lý đất đai đặc biệt là công tác quy hoạch sử dụng đất. Vì vậy, Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến công tác quy hoạch sử dụng đất.
Hiến pháp nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã nêu:” Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và theo pháp luật”
Theo diều 6 Luật đất đai 2003, quy hoạch sử dụng đất là 1 trong 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Nó là cơ sở để quản lý nhà nước về đất đai.
Và quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế, kĩ thuật, pháp chế của nhà nước về sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, hiệu quả thông qua việc phân phối và tái phân phối quỹ đất cả nước, tổ chức sử dụng Lao động và các tư liệu sản xuất khác có liên quan đến đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất, bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, quy hoạch sử dụng có vai trò chức năng rất quan trọng. Nó tạo ra những điều kiện cần thiết để tổ chức sử dụng đất có hiệu quả cao. Quy hoạch sử dụng đất bố trí lại nền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các công trình Xây dựng cơ bản, các khu dân cư và các công trình văn hoá phúc lợi một cách hợp lý hơn.
Trong quy hoạch sử dụng đất thì quy hoạch cấp xã đóng vai trò quan trọng. Quy hoạch sử dụng đất cấp xã là cơ sở để lập và phân bổ đất đai cho câc ngành, quy hoạch phân bổ đất đai theo lãnh thổ, bổ sung hoàn chỉnh cho quy hoạch sử dụng đất cấp trên. Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất cấp xã nắm chắc quỹ đất hiện tại của xã, phân tích những hợp lý, bất hợp lý trong sử dụng đất. Từ đó dự tính phân bổ, quản lý sử dụng đất cho cá mục đích văn hoá, kinh tế, Xã hội một cách hợp lý, tiết kiệm để đạt được hiệu quả cao nhất. Quy hoạch sửdụng đất cấp xã giúp Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm cơ sở cho quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy định của Pháp luật góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Hiện nay quy hoạch sử dụng đất chưa đầy đủ,chưa hợp lý. Vì dân số ngày càng tăng , quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ làm cho nhu cầu sửdụng đất tăng lên đặc biệt là đất ở, sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng cộng với ý thức sử dụng đất của người dân còn kém làm cho việc sử dụng đất chưa có hiệu quả, chưa phát huy hết tiềm năng của đất còn làm cho đất bị thái hoá: ô nhiễm, xói mòn, rửa trôi…
Quy hoạch sử dụng đất của phường tiên Cát đã tận dụng được điều kiện thuận lợi của phường, thiết kế được cơ sở hạ tầng khá đầy đủ làm cho kinh tế Xã hội Phát triển , đa dạng các ngành đặc biệt là công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Bên cạnh đó quy hoạch sử dụng đất của phường còn nhiều tồn tại, đó là việc quy hoạch đường đi giữa các khu dân cư còn chưa đáp ứng hết nhu cầu đi lại, giao lưu buôn bán của người dân; việc quy hoạch đô thị, đất Nông nghiệp còn chưa đầy đủ, chưa hợp lý . Do địa hình của phường không bằng phẳng , chênh cao tương đối lớn ,đặc biệt là đất Nông nghiệp chủ yếu ở vùng chiêm chũng năng xuất lúa và hoa màu chưa cao.
2. Mục đích và yêu cầu
2.1 .Mục đích
- Tổ chức sử dụng đất một cách đầy đủ , hợp lý làm cơ sở để quản lý và sử dụng đất đai theo đúng quy định của Pháp luật
- Góp phần Phát triển đa dạng các ngành kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường
- Góp phần chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
- Làm cơ sở để Xây dựng kế hoạch sử dụng đất
2.2. Yêu cầu
- Quy hoạch sử dụng đất cấp xã phải dựa trên hiện trạng sử dụng đất ở địa phương
- Phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp trên và chiến lược Phát triển kinh tế Xã hội
- Đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất, bảo vệ môi trường; tôn tạo di tích Lịch sử , văn hoá , danh lam thắng cảnh.

Phần II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU

2.1 Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất .
2.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất
“Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế , kỹ thuật và phá chế của nhà nước về tổ chức sử dụng đất đầy đủ hợp lý có hiệu quả cao thông qua việc phân phối quỹ đất của cả nước , tổ chức sử dụng đất như một tư liệu sản xuất cùng với các tư liệu sản xuất khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất Xã hội tạo điều kiện bảo vệ đất bảo vệ môi trường .
Quy hoạch sử dụng đất vừa mang tính kinh tế, kỹ thuật vừa mang tính pháp chế .”
Biểu hiện của tính kĩ thuật là ở chỗ , đất đai được đo đạc vẽ thành bản đồ , tính toán và thống kê diện tích , thiết kế và phân chia khoảnh thửa thành các mục đích sử dụng khác nhau .
Về mặt pháp lý : đất đai được nhà nước giao cho các tổ chức hộ gia đình và cá nhân sử dụng vào các mục đích khác nhau . Nhà nước ban hành các Văn bản pháp quy để điều chỉnh các mối Quan hệ đất đai . Các đối tượng sử dụng đất co nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách về đất đai của nhà nước .
Khi giao đất cho các tổ chức , hộ gia đình cá nhân , cần xác định rõ mục đích của việc sử dụng . Đây là biện pháp quan trọng nhất nhằm khai thác triệt để và có hiệu quả cao tiềm năng đất . Song điều đó chỉ thực hiện được khi tiến hành đồng bộ các biện pháp kỹ thuật và pháp chế .
Quy hoạch sử dụng đất tổ chức sử dụng đất đầy đủ , hợp lý và có hiệu quả. Quy hoạch sử dụng đát phân phối đất đai cho tất cả các ngành, các lĩnh vực và tổ chức sử dụng đất hợp lý giữa các địa phương, các ngành, lĩnh vực với nhau. Vì mỗi một ngành, một lĩnh vực cần một loại diện tích khác nhau, thích hợp với một loại đất khác nhau. Chính việc sửdụng đất hợp lý, hiệu quả dã đem lại hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trường.
2.1.2 Đối tượng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất .
Khi tiến hành quy hoạch sử dụng đất trên một vùng xác định cần nghiên cứu kĩ các vấn đề sau:
-Đặc điểm khí hậu , địa hình , thổ nhưỡng .
-Hình dạng và mật độ khoảnh thửa.
-Đặc điểm thực vật ,địa chất.
-Đặc điểm thảm thực vật tự nhiên .
-Các yếu tố sinh thái .
-Mật độ, cơ cấu và đực điểm phân bố dân cư.
-Trình độ Phát triển các ngành sản xuất.
Do tác dụng đồng thời của nhiều yếu tố cho nên để tổ chức sử dụng đất đầy đủ , hợp lý , có hiệu quả cao kết hợp với bảo vệ đất và bảo vệ môi trường cần đề ra những quy tắc chung và giêng về chế độ sử dụng đất căn cứ vào những quy luật đã được phát hiện tùy theo từng điều kiện cụ thể và những mục đích cần đạt.
Như vậy , đối tượng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất chính là :
-Nghiên cứu các quy luật về chức năng chủ yếu của đất như một tư liệu sản xuất chủ yếu .
-Đề xuất các biện pháp tổ chức sử dụng đất đầy đủ , hợp lý, có hiệu quả cao kết hợp với bảo vệ đất và bảo vệ môi trường của tất cả các ngành căn cứ vào điều kiện tự nhiên kinh tế Xã hội của từng vùng lãnh thổ .
2.1.3 Phân loại và đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất
2.1.3.1. Phân loại
*Phân loại theo cấp hành chính:
Luật đất đai 2003 quy định quy hoạch sử dụng đất đai gồm 4 cấp :
-Quy hoạch sử dụng đất cả nước Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ( bao gồm các tỉnh ,thành phố trực thuộc trung ương )
-Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện ( bao gồm các huyện , quận , thị xã ,thành phố thuộc tỉnh )
-Quy hoạch sử dụng đất cấp xã ( bao gồm các xã , phường ,thị trấn) .Quy hoạch sử dụng đất cấp xã được gọi là quy hoạch sử dụng đất chi tiết.
*Quy hoạch sử dụng đất theo ngành
Bên cạnh quy hoạch sử dụng đất theo cấp Hành chính Luật đất đai 2003 còn quy định việc lập quy hoạch sử dụng đất theo ngàng bao gồm :
-Quy hoạch sử dụng đất của Bộ Quốc phòng
-Quy hoạch sử dụng đất của Bộ Công an`
2.1.3.2 Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất cấp xã
*Vai trò của quy hoạch sử dụng đất cấp xã
Quy hoạch sử dụng đất cấp xã đóng vai trò quan trọng trong quá trình quy hoạch sử dụng đất . Luật đất đai quy định tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất ở 4 cấp : cả nước , tỉnh , huyện , xã . Lập quy hoạch từ trên xuống dưới sau đó lại tiến hành bổ sung hoàn chỉnh từ dưới lên trên . Đây là quá trình có mối Quan hệ ngược trực tiếp và chặt chẽ, giữa tổng thể và cụ thể , giữa Vĩ mô và vi mô, giữa trung ương và địa phương trong hệ thống chỉnh thể .
Quy hoạch sử dụng đất cấp xã giải quyết được những tồn tại về mặt ranh giới Hành chính , ranh giới sử dụng đất làm cơ sở vững chắc để lập quy hoạch phân bổ đất đai cấp xã, ngoài ra còn là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất cấp cao hơn.
*Trình tự của quy hoạch sử dụng đất cấp xã
- Công tác chuẩn bị và điều tra cơ bản
- Xây dựng phương án quy hoạch
- Thẩm định và phê duyệt quy hoạch
- Kiểm tra và tổ chức chỉ đạo thực hiện


Luận văn dài 64 trang, chia làm 3 chương
Tài liệu