Information
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Mua bán hàng hóa là một hình thức của hoạt động thương mại, được thực hiện thông qua hợp đồng. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng đi tìm hiểu về việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa và các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mạiI. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. Một số khái niệm
2. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa
2.1. Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán
2.2. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa
2.3. Thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa
3. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa
III.KẾT LUẬN
Tài liệu