Information
Trong nền kinh tế thị trường, nền kinh tế quốc doanh không thể giữ vững trận địa, đứng trụ và tiếp tục phát triển trong thương trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.Trong khi đó, kinh tế khu vực và thế giới tăng nhanh và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Nhận thức được vấn đềđóđại hội Đảng VIII đã khẳng định chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (CPHDNNN) là một bước tiến quan trọng. Đáp ứng quy luật phát triển kinh tế trong quá trình cải cách đổi mới chuyển đổi “cơ chế cũ” sang một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN.
Trong quá trình thực hiện CPH trong 10 năm qua nền kinh tế nước ta đãđạt được những thành quả đáng khích lệ. Và công ty cổ phần mía đường Biên Hoà - một doanh nghiệp sản xuất mía đường hàng đầu của Việt Nam, có tên tuổi trên thương trường trong nước và quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục phát triển với tốc độ cao chính là một điểm sáng về CPHDNNN trong nền kinh tế thị trường mở hiện nay.
Và đề tài: “Tình hình tổ chức, tài chính của công ty cổ phần mía đường Biên Hoà sau 5 năm thực hiện cổ phần hoá”.Mở đầu
Nội dung
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần mía đường Biên Hoà
1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần mía đường Biên Hoà
2. Thủ tục chuyển đổi CPH công ty mía đường Biên Hoà
3. Cách bán cổ phần ở Công ty mía đường Biên Hoà
II. Tình hình tổ chức, tài chính của Công ty mía đường Biên Hoà sau 5 năm cổ phần hoá
1. Cơ cấu tổ chức
2. Tình hình tài chính
3. Nhận xét chung
4. Một vài ý kiến đóng góp riêng
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Tài liệu