Information
B. Nội dung
I. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính:
1. Khái niệm:
Quy phạm pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quy phạm pháp luật, được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính theo phương pháp mệnh lệnh – đơn phương.
2. Đặc điểm:
Là một dạng của quy phạm pháp luật nên quy phạm pháp luật hành chính cũng mang những đặc điểm chung của quy phạm pháp luật như:
 Là quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định và thể hiện ý chí của nhà nước.
 Có tính bắt buộc chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước
 Là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người về tính hợp pháp.
 Được áp dụng nhiều lần, hiệu lực của quy phạm không bị chấm dứt khi đã bị áp dụng.
Có thể nói những đặc điểm chung này có thể giúp phân biệt quy phạm pháp luật nói chung, quy phạm pháp luật hành chính nói riêng với những quy phạm xã hội khác không phải là quy phạm pháp luật.
Tài liệu