Information
MỤC LỤC
Trang
• ĐẶT VẤN ĐỀ 1
• GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1
I. Quan niệm về tội phạm và những tư tưởng, quan niệm ảnh hưởng 1
1. Quan niệm về tội phạm 1
2. Những tư tưởng, quan niệm ảnh hưởng đến quan niệm về tội phạm trong pháp luật phong kiến Việt Nam 5
II. Phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm. 6
1. Phân loại tội phạm 6
a. Căn cứ vào hình phạt (chế tài) 6
b. Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của tội phạm (khách thể) 8
c. Căn cứ vào lỗi của chủ thể 10
d. Một số căn cứ khác 11
2. Ý nghĩa của phân loại tội phạm 11
III. Một vài đánh giá 12
• LỜI KẾT 14
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15
• MỤC LỤC 16
ĐẶT VẤN ĐỀ
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Định nghĩa khái niệm tội phạm này vừa đúng, nhưng cũng có thể chưa đúng. Nó chỉ đúng với thời đại ngày nay thôi, còn trong giai đoạn phong kiến Việt Nam, nó chỉ đúng một phần. Tội phạm ở thời đó không chỉ ở trong luật hình sự mà là tất cả các lĩnh vực của luật pháp. Tại sao lại thế ? Giải quyết bài tập: “Quan niệm về tội phạm, cách phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm trong pháp luật phong kiến Việt Nam”, chúng ta có thể tự trả lời.
Tài liệu