Information

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3
Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 5
I Sự ra đời và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn 5
II Vị trí, vai trò của công ty trách nhiệm hữu hạn trong nền kinh tế thị trường 7
III Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn 9
Chương II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 13
I Khái niệm và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật hiện hành 13
1 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 13
2 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 14
II Thành lập, giải thể, phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn 16
1 Quy chế thành lập công ty 16
2 Quy chế giải thể và phá sản công ty 23
III Quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn 27
1 Quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn 27
2 Các nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn 31
IV Quy chế thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 35
1 Xác lập và chấm dứt tư cách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 35
2 Quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn 38
V Tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn 39
1 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 39
2 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 43
Chương III VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 45
I Những đổi mới của Luật doanh nghiệp về địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn 45
1 Thực trạng hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn 49
2 Những vấn đề pháp lý đặt ra cần giải quyết 51
II Một số ý kiến về địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn trong giai đoạn hiện nay 51
1 Một số ý kiến về công ty trách nhiệm hữu hạn trong giai đoạn hiện nay 51
2 Các giải pháp pháp luật bảo đảm cho hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn 53
KẾT LUẬN 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

Tài liệu