Information
LỜI NÓI ĐẦU

Trong những nam gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế đă có bước tiến đáng kể. Các công ty trong và ngoài nước đă có sự đầu tư đáng kể cho sản phẩm của mình trên thị trường làm cho mức độ cạnh tranh của các sản phẩm ngày càng trở nên gay gắt. Để tồn tại trong bối cảnh đó buộc các công ty phải tạo cho mình vũ khí sắc bén để phong thủ chắc chắn và tấn công có hiệu quả. Chiến lược sản phẩm là một vũ khí lợi hại của các công ty bởi nó đảm bảo cho công ty phát triển ổn định, đúng hướng và có hiệu quả. Nó là yếu tố vô cùng quan trọng đối với những công ty luôn chú ý đến việc phát triển công ty thông qua doanh thu bán sản phẩm.
Do đó, đối với công ty TRAPHACO, đang đứng trước một sức ép từ các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước thì việc nghiên cứu và phát triển chiến lược sản phẩm của công ty là rất cần thiết và vô cùng cấp bách.
Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phân tích chiến lược sản phẩm đối với hoạt đọng kinh doanh của công ty. Đề tài này nghiên cứu nhằm mục đích chính sau đây:
- Phân tích và nghiên cứu vài trò của chiến lược sản phẩm trong công ty dược phẩm TRAPHACO các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược sản phẩm của công ty .
- Phân tích và nghiên cứu thực trạng chiến lược sản phẩm của công ty trong thời gian qua, từ đó tìm ra những nguyên nhân hạn chế sự phát triển chiến lược sản phẩm của công ty để từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời.
- Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để phát triển chiến lược sản phẩm cho công ty đặc biệt tạo ra uy tín lớn cho sản phẩm trên thị trường trong nước và nước ngoài.
Để có được đề tài nghiên cứu này tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp thống kê, phỏng vấn, thu thập tài liệu .
- Phương pháp nghiên cứu tình huống, lý thuyết kết hợp với thu thập xử lý số liệu được sử dụng nghiên cứu đề tài này nhằm làm sámg tỏ những nguyên nhân tồn tại cần phải có những giải pháp để qua đó có thể vận dụng vào thực tiễn.
- Ngoài ra còn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu.
Để tiện nghiên cứu và theo dõi tác giả xin được bố cục đề tài như sau:
Phần I. Lý luận sản phẩm và chiến lược sản phẩm .
Phần II. Hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng chiến lược sản phẩm của công ty TRAPHCO.
Phần III. Một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược sản phẩm và kiến nghị.
Do kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắc đề tài sẽ có nhiều thiếu sót, do đó tác giả rất mong được sự góp ý và phê bình của thầy giáo, cô giáo và bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng tác giả xin bài tỏ lòng cảm ơn chân thành đến cô giáo Nguyễn Thanh Thuỷ đă tận tình giúp đỡ, chỉ bảo hướng giải quyết đề tài và các ý tưởng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành bài viết này.

Nội dung tài liệu gồm những phần sau:
PHẦN I: LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

I. KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM .
1. Khái niệm về sản phẩm.
2. Khái niệm về chiến lược sản phẩm
II. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM.
1. Chiến lược chủng loại sản phẩm .
1.1. Chiến lược thiết lập chủng loại
1.2. Chiến lược hạn chế chủng loại.
1.3 chiến lược biến đổi chủng loại.
2. Chiến lược hoàn thiện và nâng cao các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
3.Chiến lược về bao bì nhãn mác.
3.1. Chiến lược bao bì.
3.2. Chiến lược nhãn mác.
4. Chiến lược sản phẩm mới.
PHẦN II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY TRAPHACO

I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRAPHACO .
1. Sơ lược hình thành và phát triển của công ty TRAPHACO .
1.1. Sơ lược quá trình hình thành.
1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TRAPHACO .
2.Tình hình sản xuất kinh doanh và các chủ tiêu đẫ đạt được qua một số năm.
II. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG.
1. Đặc điểm nhu cầu thị trường về sản phẩm thuốc của công ty .
2. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm công ty TRAPHACO .
III. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHACO .
1. Chiến lược sản phẩm của công ty TRAPHACO .
1.1. Chiến lược về mặt hàng.
2. Đánh giá chung về thực trạng chiến lược sản phẩm của công ty TRAPHACO
2.1. Điểm mạnh
1.2. Chiến lược nhãn hiệu bao gói.
1.4. Về mặt phát triến sản phẩm .
1.3. Chất lượng sản phẩm .
2.2.Điểm yếu.
2.3. Nguyên nhân.
PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRAPHACO.

I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TRAPHACO.
1. Mục tiêu chiến lược của công ty TRAPHACO .
2. Mục tiêu marketing.
II. HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM .
1. Thực hiện duy trì và củng cố sản phẩm hiện có.
2. Cải tiến bao bì và mẫu mã sản phẩm .
3. Xác định thị trường mục tiêu.
3. Phát triển sản phẩm mới.
4. Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện chiến lược sản phẩm của công ty TRAPHACO
4.1. Giải pháp về giá.
4.2. Giải pháp về phân phối.
4.3. Giải pháp về xúc tiến.
2. Đối với Bộ y tế và Nhà nước.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.
1. Đối với công ty.
KẾT LUẬN
Tài liệu