Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI 3

I. KHÁI NIỆM QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING THƯƠNG MẠI 3
1. Khái niệm 3
2. Tiến trình phát triển của kế hoạch marketing ở các công ty thương mại 3
3. Những cơ sở chủ yếu trong việc xây dựng kế hoạch marketing ở công ty thương mại 4
4. Lợi ích của kế hoạch Marketing 5
5. Những nội dung chính của kế hoạch marketing 5
6. Quy trình xây dựng kế hoạch Marketing trong công ty thương mại 6
II. MÔI TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 7
1. Môi trường 7
2. Đặc điểm thị trường kinh doanh của công ty (thị trường các doanh nghiệp) 10
3. Dự báo môi trường và thị trường tương lai của công ty 13
III. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY KINH DOANH 14
1. Mục tiêu của công ty 14
2. Mục đích của công ty kinh doanh 15
IV. CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY KINH DOANH 15
1. Định nghĩa chiến lược marketing 15
2. Các vấn đề chủ yếu cần phải xác lập trong chiến lược 15
V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, NGÂN SÁCH VÀ KIỂM TRA MARKETING CỦA CÔNG TY 20
1. Chương trình hành động 21
2. Ngân sách 21
3. Kiểm soát 21
VI. YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI 21
CHƯƠNG II 23
HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT (VINAWIND) 23

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên điện cơ Thống Nhất 23
2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 24
3. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty 25
II. TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH VÀ HIỆN THỰC KẾ HOẠCH MARKETING CỦA VINAWIND 27
1. Trình độ phát triển kế hoạch Marketing của VINAWIND 27
2. Tình hình xây dựng kế hoạch marketing hiện tại của VINAWIND 28
III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở VINAWIND 28
1. Phân tích tình thế 28
2. Mục tiêu của VINAWIND năm 2006 33
3. Chiến lược của VINAWIND -năm 2006 34
4. Chương trình thực hiện chiến lược marketing của VINAWIND 38
5. Ngân sách marketing của VINAWIND 39
6. Các hoạt động kiểm soát tiến trình thực thi kế hoạch marketing của VINAWIND 39
IV. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA VINAWIND 40
1. Những thuận lợi mà VINAWIND có 40
2. Những khó khăn còn tồn tại của VINAWIND 40
CHƯƠNG III 42
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING Ở CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT (VINAWIND) 42

I. NHỮNG DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA VINAWIND 42
1. Dự báo môi trường 42
2. Dự báo về thị trường quạt điện 43
II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU MARKETING CỦA VINAWIND TRONG NHỮNG NĂM TỚI 44
1. Xác định mục tiêu marrketing của công ty 44
2. Phương hướng kinh doanh của VINAWIND 44
III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CỦA VINAWIND 45
1. Định hướng giai đoạn xây dựng kế hoạch marketing ở VINAWIND 45
2. Phương pháp xây dụng kế hoạch marketing của VINAWIND 47
3. Quy trình xây dựng kế hoạch marketing của VINAWIND 48
4. Chương trình hành động và ngân sách 60
5. Kiểm tra 61
MỤC LỤC 64
Tài liệu