Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 0
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG 1

1. Khái niệm thị trường 1
2. Phân loại thị trường 2
2.1. Phân loại theo hình thái hiện vật 2
2.2. Phân loại theo quan hệ mua bán giữa các nước 2
2.3. Phân loại theo số người tham gia vào thị trường và vị trí của người bán, người mua trên thị trường 3
2. Chức năng của thị trường 3
2.1. Chức năng thừa nhận 3
2.2. Chức năng thực hiện 3
2.3. Chức năng điều tiết, kích thích 3
2.4. Chức năng thông tin 4
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 4
3.1. Căn cứ vào sự tác động của các lĩnh vực thị trường 5
3.2. Căn cứ vào tính chất vào tính chất của quản lý và cấp quản lý 5
4. Các quy luật của kinh tế thị trường 6
5. Vai trò của thị trường đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 6
II. HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 8
1. Vai trò và chức năng của Marketing 8
1.1. Định nghĩa Marketing 8
1.2. Vai trò của Marketing 9
1.3. Chức năng của Marketing 11
2. Nội dung hoạt động Marketing 13
2.1. Nghiên cứu thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường 13
2.2. Nghiên cứu các chính sách bộ phận của Marketing 18
III. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 25
1. Mở rộng thị trường là một tất yếu khách quan 25
2. Một số chiến lược mở rộng thị trường 25
2.1.Chiến lược người dẫn đầu thị trường 25
2.2.Chiến lược người thách thức thị trường 26
2.3. Chiến lược người theo sau thị trường 27
2.4. Chiến lược nép góc thị trường 27
IV. MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG MARKETING ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 28
1. Môi trường vĩ mô 28
2. Môi trường vi mô 30
KẾT LUẬN 32
MỤC LỤC 33


Tài liệu