Information
MỤC LỤC
PHẦN I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH MARKETING

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò và vị trí của chiến lược Marketing trong công ty
II. NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG TRONG MARKETING
2.1. Nghiên cứu thị trường chung
2.1.1. Thị trường và vai trò của thị trường
2.1.2. Nghiên cứu thị trường hàng tư liệu sản xuất
2.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu đối với hàng tư liệu sản xuất
2.2.1. Phân đoạn thị trường đối với hàng tư liệu sản xuất
III. NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING
3.1. Vị trí của hoạch định chiến lược trong quá trình quản lý chiến lược
3.2. Hoạch định chiến lược Marketing
3.2.1. Công tác kế hoạch hoá chiến lược tại công ty
3.2.2. Cơ sở xây dựng kế hoạch hoá
3.2.3. Lựa chọn chiến lược Marketing
3.2.4. Quản trị chiến lược Marketing
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY HẢI ÂU
I. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY HẢI ÂU
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Phạm vi kinh doanh của công ty
II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty Hải Âu
2.1.1. Hoạt động xuất khẩu.
2.1.2. Hoạt động nhập khẩu
2.2. Đặc điểm về thị trường, tài chính và nguồn nhân lực
2.2.1 Thị trường bán sản phẩm nhập khẩu
2.2.2. Thị trường nhập khẩu
2.2.3. Tài chính
2.2.4. Nguồn nhân lực
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm
2.3. Một số kết quả kinh doanh đạt được trong vài năm gần đây
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH HẢI ÂU
I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HẢI ÂU TRONG NHỮNG NĂM TỚI
1.1. Định hướng xuất nhập khẩu
1.2. Định hướng về thị trường
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH
2.1. Thành lập nhóm chuyên viên Marketing.
2.2. Tăng cường nghiên cứu và dự báo về thị trường.
2.3. Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu:
2.4. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược Marketing - Mix.
2.4.1. Công ty cần có chính sách sản phẩm phù hợp với thị trường
2.4.2. Xây dựng chính sách giá hợp lý
2.4.3. Hoàn thiện chính sách phân phối
2.4.4. Tăng cường quảng cáo - hỗ trợ và xúc tiến bán hàng

Tài liệu