Information
MụC LụC
Lời mở đầu 1
Tóm tắt chuyên đề 3
1.Sơ lược về tình hình nghành 3
2.Sơ lược về công ty 3
3.Vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 3
4. phương pháp nghiên cứu 5
5. Hạn chế của việc thu thập dữ liệu 5
6.tóm tắt kiến nghị 6
Chương I. Vai trò, nội dung và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý kênh marketing 7
I.Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kênh marketing 7
1. Khái niêm 7
2. Bản chất hệ thống kênh phân phối 8
2.1Vai trò và chức năng của kênh phân phối 8
2.2. Các thành viên kênh phân phối 9
2.3. Các dòng chảy trong kênh phân phối 10
2.4. Sự hợp tác, xung đột vầ cạnh tranh trong kênh phân phối.......................11
3. Những quyết định chủ yếu về việc thiết kế mạng lưới kênh phân phối 13
3.1Những quyết định chủ yếu 13
3.2. Quá trình thiết kế kênh 14
4.Tuyển chọn các thành viên kênh 18
5. Những quyết định về quản lý kênh 19
5.1 Cách thức phát triển kênh 19
5.2. Các công cụ quản lý kênh 22
5.3. Các biện pháp giả quyết xung đột trong kênh 23
5.4. Đánh giá các thành viên kênh 23
II Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 24
1. Qúa trình hình thành và phát triển 24
2. Cơ cấu tổ chức và quy mô của cty 25
3. Môi trường vi mô 26
3.1 yếu tố kinh tế 26
3.2 Yếu tố pháp luật 27
4. Môi trường vi mô 28
4.1 Yếu tố khách hàng 28
4.2. Nhà cung cấp 28
5. Những điểm mạnh điểm yếu của công ty 29
5.1. Khả năng tài chính 29
5.2. Cơ sở vật chất 30
5.3. Nguồn nhân lực 30
5.4. Tổ chức quản lý 31
CHƯƠNG II Phân tích thực trạng kinh doanh và việc quản lý kênh phân phối hiện naỷ công ty VINA RECO 32
I Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 32
1. Tóm tắt và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 32
2. Các chính sách marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cty 33
2.1Chính sách sản phẩm 33
2.2 Chính sách giá 34
2.3 Chính sách xúc tiến 34
2.4 Chính sách phân phối 35
II Thực trạng về hoạt động quản lý kênh phân phối 36
1. Vai trò và sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý kênh phân phối 36
2. Thiết kế kênh marketing 36
2.1 Cơ cấu kênh phân phối hiện tại 37
2.2 Phát triển kênh thay thế 38
3. Tìm kiếm các thành viên kênh 39
4. Qúa trình quản lý kênh phân phối hiện hành 40
4.1. Tổ chức và quản lý hoạt đônạ của các thành viên kênh 40
4.2 Quản lý các dòng chảy trong kênh 43
4.3 Những mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống kênh phân phối 44
4.4 Thực trạng khuyến khích các thành viên kênh 45
CHƯƠNG III Các giải pháp cụ hể hoàn thiện kênh phân phối của công ty VINA RECO 46
1. Hoàn thiện thiết kế kênh 46
2. Hoàn thiện lựa chọn các thành viên kênh 48
3. Hoàn thiện quản lý kênh 48
4. Phối hợp đồng bộ các chính sách marketing mix 51
Kết luận
Tài liệu