Information
LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập vào thế giới. Việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đã cho phép các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh và mở rộng buôn bán hợp tác với nước ngoài. Đây là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Giờ đây, các doanh nghiệp phải chấp nhận quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp thực tế; phải có biện pháp quản lý năng động, linh hoạt; phải xây dựng áp dụng những chính sách phù hợp đúng đắn.
Mặt khác, để làm được điều này doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất – kinh doanh theo hướng thị trường, theo khách hàng và phải ứng dụng hoạt động marketing vào thực tiễn sản xuất kinh doanh trên thị trường, trong đó việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống marketing mix với những chiến lược và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sẽ là một công cụ canh tranh sắc bén nhất, hiệu quả nhất của doanh nghiệp để đi đến thành công.
1.2. Mục đích, nội dung nghiên cứu đề tài:
Với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế, qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng marketing. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng thị trường giống cây trồng trên thị trường Việt Nam và vị thế hiện tại của Công ty cổ phần giống cây trồng Nghệ An cùng những biến động của thị trường và mục tiêu sắp tới của Công ty. Qua đó đề xuất các chiến lược và biện pháp marketing phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm giống cây trồng của Công ty góp phần giữ vững và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường trong điều kiện sản xuất kinh doanh mới.
Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn cũng như khả năng bản thân, sau một thời gian thực tập Công ty cổ phần giống cây trồng Nghệ An, tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần giống cây trồng Nghệ An”.
1.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài:
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài đi sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình kinh doanh và chiến lược marketing của Công ty theo quan điểm Marketing-mix đồng thời nêu lên các điểm mạnh, điểm yếu.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:
Do giới hạn về thời gian và năng lực của sinh viên, em không thể nghiên cứu bao quát tổng thể toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của Công ty CP giống cây Nghệ An mà chỉ tập trung vào nghiên cứu những nghiệp vụ Marketing của Công ty trên cơ sở tiếp cận môn học chuyên nghành là “Marketing căn bản”.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Với mục đích và phạm vi nghiên cứu như trên, trong quá trình nghiên cứu, em có sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, thống kê, phân tích tổng hợp và vận dụng những hiểu biết thông qua khảo sát thực tế. Ngoài ra đề tài còn sử dụng phương pháp đồ họa, mô hình họa... nhằm đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của Công ty. Qua đó xác lập những biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty.
1.5. Bố cục
Đề tài: “Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần giống cây trồng Nghệ An”.
Bố cục của đề tài gồm 05 phần:
Phần I: Lời mở đầu
Phần II: Cơ sở lý luận về chiến lược và các giải pháp marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
Phần III: Một số đặc điểm về Công ty cổ phần giống cây trồng Nghệ An
Phần IV. Thực trạng về việc tổ chức, vận hành chiến lược marketing và một số giải pháp marketing mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng giống cây trồng
Phần V: Kiến nghị và Kết luận

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 2
PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU 3
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Bố cục
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM
2.1. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động của doanh nghiệp: .
2.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm:
2.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.2. Marketing trong doanh nghiệp
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
2.3. Mối quan hệ giữa tiêu thụ và marketing
2.4. Các giải pháp marketing chủ yếu nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
2.4.1. Khái niệm về marketing mix
2.4.2. Các bước xây dựng chương trình marketing mix
2.4.3. Nội dung của các chiến lược marketing mix
2.4.3.1. Chiến lược sản phẩm
2.4.3.2. Chiến lược giá cả
2.4.3.3. Chiến lược phân phối
2.3.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
PHẦN III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN
3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công tyTài liệu