Luận Văn Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đông hải bến tre giai đoạn 2011 - 2020
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  2,661
  Tài liệu đã gửi
  2,661
  Tài liệu được mua
  1,649
  Tài liệu đã mua
  35
  ID thành viên
  30548
  Gold
  33,989
  Nạp Gold vào tài khoản

  Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đông hải bến tre giai đoạn 2011 - 2020

  TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đông hải bến tre giai đoạn 2011 - 2020
  Information
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh sách các từ viết tắt
  Danh mục các hình, các bảng
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 01
  2. Mục tiêu nghiên cứu 02
  3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu 02
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 02
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 02
  4. Phương pháp nghiên cứu 02
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 03
  5.1. Ý nghĩa khoa học 03
  5.2. Ý nghĩa thực tiễn 03
  6. Tóm tắt nội dung nghiên cứu 03
  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC 04
  1.1. Chiến lƣợc kinh doanh 04
  1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh 04
  1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh 05
  1.1.2.1. Chiến lược công ty 05
  1.1.2.2. Chiến lược cạnh tranh 06
  1.1.2.3. Chiến lược chức năng 06
  1.2. Quá trình xây dựng chiến lƣợc 07
  1.2.1. Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 07
  1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược 09
  1.2.2.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài công ty 09
  1.2.2.2. Các yếu tố môi trường bên trong công ty 13
  1.2.3. Các giai đoạn xây dựng chiến lược 15
  1.2.3.1. Giai đoạn nhập vào 16
  1.2.3.2. Giai đoạn kết hợp 18
  1.2.3.3. Giai đoạn quyết định 21
  Tóm tắt chƣơng 22
  CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE 23
  2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 23
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 23
  2.1.2. Thông tin cơ bản về Công ty 24
  2.1.3. Hoạt động kinh doanh sản xuất 24
  2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ từng phòng ban 26
  2.1.4.1. Đại hội đồng cổ đông 27
  2.1.4.2. Hội đồng quản trị 27
  2.1.4.3. Ban kiểm soát 27
  2.1.4.4. Tổng giám đốc 27
  2.1.4.5. Các phòng ban 28
  2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần
  Đông Hải Bến Tre giai đoạn 2007 - 2010 29
  2.3. Phân tích môi trƣờng kinh doanh của Công ty Cổ phần
  Đông Hải Bến Tre 34
  2.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài Công ty 34
  2.3.1.1. Môi trường vĩ mô 34
  2.3.1.2. Môi trường vi mô 39
  2.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 46
  2.3.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 48
  2.3.4. Phân tích môi trường bên trong Công ty 50
  2.3.4.1. Nhân sự 50
  2.3.4.2. Marketing 51
  2.3.4.3. Công suất, sản xuất và công nghệ 52
  2.3.4.4. Tài chính kế toán 53
  2.3.4.5. Công tác quản trị 56
  2.3.4.6. Nghiên cứu phát triển 57
  2.3.4.7. Hệ thống thông tin nội bộ 58
  2.3.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 58
  Tóm tắt chƣơng 2 . 60
  CHƢƠNG 3: CHIẾN LƢỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC
  HIỆN CHIẾN LƢỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
  GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 61
  3.1. Phân tích và dự báo các yếu tố tác động đến chiến lƣợc của
  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trong giai đoạn 2011 – 2020 61
  3.1.1. Triển vọng của ngành giấy Việt Nam 61
  3.1.1.1. Nhu cầu tiêu thụ lớn 61
  3.1.1.2. Năng lực sản xuất giấy và bột giấy 61
  3.1.2. Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của
  Công ty . 62
  3.1.2.1. Rủi ro về kinh tế 62
  3.1.2.2. Rủi ro về luật pháp 63
  3.1.2.3. Rủi ro về nguyên liệu sản xuất 63
  3.1.2.4. Rủi ro dự án đầu tư 63
  3.1.3. Sứ maṇ g và muc̣ tiêu phát triển Công ty 63
  3.2. Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho công ty Cổ phần Đông Hải
  Bến Tre trong giai đoạn 2011 - 2020 64
  3.2.1. Xây dựng các chiến lược thông qua hình ảnh ma trận SWOT 64
  3.2.2. Lựa chọn các chiến lược phát triển Công ty thông qua
  ma trận QSPM 67
  3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược của công ty trong thời gian tới 71
  3.3.1. Giải pháp thực hiện chiến lược “Mở rộng thị trường
  trong nước” 71
  3.3.1.1. Mở rôṇ g thị trường tiêu thụ 71
  3.3.1.2. Tăng cường quảng bá sản phẩm 72
  3.3.1.3. Cải tổ công tác sản xuất 72
  3.3.1.4. Xây dựng phát triển nhiều hình thức thanh toán 72
  3.3.1.5. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 73
  3.3.2. Giải pháp thực hiện chiến lược “Mở rộng thị trường
  xuất khẩu” 73
  3.3.3. Giải pháp thực hiện chiến lược “Xây dựng hoàn thiện bộ máy
  tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực” 74
  3.3.3.1. Chủ động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, hoạt động cho phù hợp
  với mô hình công ty cổ phần, phù hợp với quy mô hoạt động
  và chức năng của công ty 75
  3.3.3.2. Nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ của
  đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty 75
  3.3.3.3. Thưc̣ hiêṇ chế độ đãi ngộ và thu hút lao động 76
  3.3.4. Giải pháp thực hiện chiến lược “ổn định tài chính 77
  3.4. Các kiến nghị 78
  3.4.1. Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển ngành giấy hợp lý,
  kịp thời 79
  3.4.2. Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển
  ngành giấy 79
  3.4.3. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành giấy,
  thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ 80
  3.4.4. Thúc đẩy và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý của hiệp hội 81
  Tóm tắt chƣơng 3 81
  PHẦN KẾT LUẬN
  Tài liệu tham khảo
  Danh mục các phụ lục


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
  Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và
  thế giới, môi trƣờng kinh doanh của các công ty đƣợc mở rộng, song sự cạnh tranh
  ngày càng trở nên khốc liệt hơn, điều này sẽ mở ra các cơ hội kinh doanh sâu rộng
  hơn đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa đến sự phát triển
  của các Công ty.
  Sau nhiều năm thực hiện đƣờng lối đổi mới và mở cửa, cùng với sự hội nhập
  WTO nền kinh tế Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu hết sức quan trọng: đời
  sống nhân dân từng bƣớc đƣợc cải thiện, hàng hoá trên thị trƣờng trong nƣớc ngày
  càng đa dạng, phong phú đáp ứng đƣợc nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu sang thị
  trƣờng thế giới... Để nhanh chóng phát triển nền kinh tế hội nhập vào thị trƣờng khu
  vực và thế giới, bên cạnh những mặt lợi của sự mở cửa nền kinh tế thì chúng ta phải
  đối mặt với không ít những khó khăn từ bên ngoài khi hàng hoá của thị trƣờng nƣớc
  ngoài xâm nhập vào thị trƣờng nƣớc ta, dẫn tới việc cạnh tranh trên thị trƣờng hàng
  hoá càng ngày càng gay gắt hơn. Trong điều kiện đó, vấn đề đặt ra cho các công ty
  là làm sao phải có những giải pháp tốt hơn để vƣợt lên chiếm ƣu thế trên thị trƣờng
  và kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Vấn đề xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho
  các công ty hiện nay và hơn bao giờ hết càng trở nên quan trọng và cấp thiết, vì nó
  quyết định sự tồn tại và thành công của công ty, đem đến cho công ty sự năng động,
  linh hoạt trong kinh doanh cùng với khả năng nắm bắt và chiếm lĩnh thị trƣờng
  trong và ngoài nƣớc.
  Từ khi thành lập (năm 1994) dƣới sự quản lý của Nhà nƣớc, Công ty Cổ
  phần Đông Hải Bến Tre chƣa có chiến lƣợc kinh doanh rõ ràng. Nhƣng sau khi
  chuyển đổi loại hình thành Công ty cổ phần (năm 2003) Công ty Cổ phần Đông Hải
  Bến Tre đã từng bƣớc xây dựng cho mình một chiến lƣợc phát triển và dần khẳng
  định đƣợc thƣơng hiệu của mình trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy
  nhiên, trong môi trƣờng kinh doanh ngày càng năng động và đa dạng, cạnh tranh 2
  giữa các công ty càng trở nên gay gắt, vì thế việc lựa chọn và xây dựng chiến lƣợc
  sản xuất kinh doanh đúng đắn sẽ là yếu tố sống còn, quyết định sự thành công hay
  thất bại của công ty. Với mong muốn ứng dụng những kiến thức đã tiếp thu từ nhà
  trƣờng, tác giả chọn đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ
  phần Đông Hải Bến Tre giai đoạn 2011-2020” với mong muốn dùng kiến thức đã
  đƣợc tiếp thu, đồng thời kết hợp với thực tiễn hoạt động của công ty hình thành nên
  chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty Đông Hải và đề ra các giải pháp nhằm đáp ứng
  cho chiến lƣợc của công ty trong giai đoạn tới.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý
  luâṇ để biết các bƣớc xây dƣṇ g và
  lƣạ choṇ
  chiến lƣơc̣ .
  Tiến hành phân tić h môi trƣờng bên trong , bên ngoà
  i Công ty nhằm thấy
  đƣơc̣ các điểm maṇ h, điểm yếu, cơ hôị và đe doạ đối vớ
  i Công ty.
  Sƣ̉ duṇ g công cu ̣ma trâṇ SWOT , QSPM để lƣạ choṇ chiến lƣơc̣ ƣu tiên ,
  chiến lƣơc̣ hỗtrợvà đề xuất các giải pháp thƣc̣ hiêṇ .
  3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
  3.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tƣợng nghiên cứu chính là Chiến lƣơc̣ kinh doanh của Công ty Cổ phần
  Đông Hải Bến Tre và các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình xây dựng chiến lƣợc của
  Công ty.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  Về không gian: Nghiên cƣ́u đánh giá và xây dƣṇ g chiến lƣơc̣ cho Công ty Cổ
  phần Đông Hải Bến Tre.
  Về thời gian: Đề tài nghiên cứu, đánh giá các số liệu của Công ty Cổ phần
  Đông Hải Bến Tre trong bốn năm trở lại đây từ 2007 đến 2010.
  4. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu số liệu từ các nguồn nhƣ: niên giám thống kê, số liệu
  từ Internet, sách báo, tạp chí và các thông tin, tài liệu nội bộ Công ty…v.v. Tác giả 3
  đã vận dụng hệ thống các phƣơng pháp để phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến tình
  hình sản xuất kinh doanh, nhằm xác định mục tiêu, định hƣớng và đề xuất các giải
  pháp cho Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre. Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng
  trong luận văn là:
   Phƣơng pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh.
   Phƣơng pháp suy luận logic, sử dụng phƣơng pháp chuyên gia.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn:
  5.1. Ý nghĩa khoa học:
  Với cách tiếp cận hệ thống các vấn đề lý luận về xây dựng chiến lƣợc của
  công ty, cùng với những đánh giá tổng thể và phân tích toàn diện về tình hình hoạt
  động cũng nhƣ các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động của công ty. Từ đó, tác giả đề
  ra các giải pháp thiết thực nhằm giúp công ty phát triển đúng hƣớng.
  5.2 Ý nghĩa thực tiễn:
  Kết quả thực tế của luận văn đã nhận diện đƣợc thực trạng cũng nhƣ các hạn
  chế của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, đồng thời xây dựng chiến lƣợc và đề
  xuất hệ thống các giải pháp quan trọng nhằm giúp công ty có hƣớng đi đúng phù
  hợp với khả năng của công ty.
  6. Tóm tắt nội dung nghiên cứu
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục và tài liệu tham khảo, đề tài
  còn có các nội dung chính sau:
   CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lƣợc (trang 4-22).
   CHƢƠNG 2: Phân tić h môi trƣờng kinh doanh của Công ty Cổ phần
  Đông Hải Bến Tre (trang 23-60).
   CHƢƠNG 3: Chiến lƣợc kinh doanh và các giải pháp thực hiện chiến
  lƣợc của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020
  (trang 61-81).
  Tài liệu
  File đính kèm
  • cua_cong_ty_co_phan_dong_hai_ben_tre_giai_doan_2011_2020_0021.pdf
   File Type: pdf 5.85 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by Santopi; 07-24-2012 at 09:28 AM.
  Hỗ trợ trực tuyến
  Email: ngannamdoi33@gmail.com
  http://www.webthuthuat.net/


 

Similar Threads

 1. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020
  By huynhphuocloc2009 in forum Quản Trị Kinh Doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-24-2011, 10:38 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-14-2011, 11:44 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-23-2011, 04:05 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-09-2011, 05:27 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-05-2011, 10:16 PM

Visitors found this page by searching for:

luận văn thạc sĩ ngành xây dựng

hoach dinh chien luoc cho cong ty co phan dong hai ben tre

swot cong ty giầy thượng đình

xây dựng chiến lươc

luật doanh nghiệp mới nhất

chiến lược phát triển của công ty đào tạo

khái quát công ty CP Đông Hải Bến tre

xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty tư vấn xây dựng

hoach dinhy chien uoc congty co phan dông hải ben tre

xây dựng chiến lược kinh doanh

quản trị sản xuất cty co phần đông hải bến Tre

luan van xay dựng chiến lược marketing cong ty giấy

swot công ty nội thất

luan van ve cty dong hai ben tre

ma tran space cua cong ty dong hai ben tre

co hoi va de doa

qua trinh phat trien cua cong ty đông hải bến tre

chien luoc kinh doanh-2020

xuât khâu lao đông qua ̣ma lai toan kiêm tiên ban điêm.com

Ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động Marketing của C.ty Giầy Thượng Đình

hoach dinh chien luoc kinh doanh cho cong ty co phan dong hai ben tre

ma trân swot của công ty giày thượng đình

niên giám doanh nghiệp 2012 filetype: pdf

hoach dinh chiến luoc cho cong ty co phan dong hai ben tre

mo hinh swot cty dong hai ben tre

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình