Information
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Bà Triệu
trước tình hình cạnh tranh trong thị trường trang trí nội thất ngày một gay gắt. Các doanh
nghiệp hoạt động trong ngành hiện đang nổ lực cạnh tranh thông qua nhiều hoạt động như:
giảm giá, tăng đầu tư cho mở cửa hàng mới, mở rộng cửa hàng trưng bày, gia tăng các dịch
vụ chăm sóc khách hàng,.. Tất cả hoạt động này tiêu tốn các doanh nghiệp một khoảng chi
phí khổng lồ. Nhưng nhìn nhận chung, hiệu quả của các hoạt động trên lại chưa đạt được hiệu
quả như mong đợi của các doanh nghiệp do hầu hết các doanh nghiệp đều có chiến lược cạnh
tranh tương tự, và tất cả đều chỉ mang lại gánh nặng chi phí.
Đánh giá thực tiển trên, vấn đề xây dựng một chiến lược vừa có khả năng tạo sự khác biệt
hóa vừa giảm thiểu được chi phí cạnh tranh là vấn đề cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của
các doanh nghiệp trong ngành. Để đạt được mục tiêu này, một cách có hệ thống là thực hiện
xây dựng chiến lược theo phương pháp xây dựng chiến lược đại dương xanh.
Thông qua các phân tích về tình hình cạnh tranh hiện tại của ngành, kết hợp với công cụ sơ
đồ chiến lược, nhóm nghiên cứu đã xác định được chiến lược hiện tại của các doanh nghiệp
trong ngành cạnh tranh trực tiếp thông qua 8 yếu tố: (1) giá, (2) tư vấn khách hàng, (3) giao
hàng tận nơi, (4) chất lượng sản phẩm, (5) thương hiệu nhà cung cấp, (6) tính thuận tiện khi
mua hàng, (7) không gian trưng bày và (8) sản phẩm đa dạng. Sử dụng tiếp công cụ sơ đồ
chiến lược, kết hợp thêm công cụ khuôn khổ bốn hành động và mô hình mạng: loại bỏ - cắt
giảm – gia tăng – hình thành, cùng các phân tích theo phương pháp khuôn khổ sáu đường lối,
nhóm nghiên cứu đã xây dựng được chiến lược tương lai cho Bà Triệu thông qua đường lối 2,
đường lối 4 và đường lối 5.
Công việc cuối cùng trong phương pháp hoạch định chiến lược kinh doanh theo phương pháp
chiến lược đại dương xanh là đánh giá lại tính khả thi của ý tưởng. Bằng cách thực hiện một
cuộc khảo sát trên khách hàng, cùng với các đánh giá chỉ số ý tưởng đại dương xanh. Nhóm
nghiên cứu đã xác định được một chiến lược mang tính khả thi, thỏa mãn mục tiêu theo đuổi
chi phí thấp và chiến lược khác biệt hóa ở chiến lược tương lai được tìm ra trong đường lối 2.
Kết quả này sẽ tạo ra một khoảng thị trường, nơi đó sự cạnh tranh là không cần thiết và Bà
Triệu chỉ cần phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

MỤC LỤC
TÓM TẮT............................................. .................................................. ....................................i
MỤC LỤC............................................. .................................................. .................................. ii
DANH MỤC BẢNG............................................ .................................................. ...................iv
DANH MỤC HÌNH............................................. .................................................. ....................v
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY BÀ TRIỆU........................................... .......................6
1.1. Thị trường trang trí nội thất............................................ .............................................6
1.2. Công ty TNHH Một Thành Viên Bà Triệu .................................................. ...............6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH............................................. ...........7
2.1. Đánh giá thị trường......................................... .................................................. ...........7
2.2. Phân tích tình hình cạnh tranh............................................. ........................................7
2.2.1. Dịch vụ khách hàng............................................. .................................................7
2.2.2. Marketing & Bán hàng............................................. ............................................8
2.2.3. Sản phẩm............................................ .................................................. ................9
2.3. Sơ đồ chiến lược hiện tại của ngành............................................ ..............................10
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .................................................. 11
3.1. Đường lối 1: Định hướng về các ngành sản phẩm thay thế ......................................11
3.2. Đường lối 2: Định hướng theo các nhóm chiến lược trong ngành............................11
3.2.1. Hình thành đại dương xanh.............................................. ..................................11
3.2.2. Chiến lược tương lai............................................... ............................................13
3.2.3. Kiểm tra đặc tính sử dụng của sản phẩm .................................................. .........15
3.3. Đường lối 3: Đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau ......................15
3.4. Đường lối 4: Định hướng theo những sản phẩm và dịch vụ bổ sung........................16
3.4.1. Hình thành đại dương xanh.............................................. ..................................16
3.4.2. Chiến lược tương lai............................................... ............................................17
3.4.3. Kiểm tra đặc tính sử dụng của sản phẩm .................................................. .........18
3.5. Đường lối 5: Chú trọng đến mức độ hấp dẫn về cảm xúc đối với người mua ..........19
3.5.1. Hình thành đại dương xanh.............................................. ..................................19
3.5.2. Chiến lược tương lai............................................... ............................................20
3.5.3. Kiểm tra đặc tính sử dụng của sản phẩm .................................................. .........20
3.6. Đường lối 6: Định hướng theo thời gian .................................................. .................21
3.7. Chỉ số ý tưởng đại dương xanh .................................................. ...............................22
3.7.1. Đánh giá chiến lược 2 .................................................. ......................................22iii
3.7.2. Đánh giá chiến lược 4 .................................................. ......................................23
3.7.3. Đánh giá chiến lược 5 .................................................. ......................................23
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN............................................ .................................................. ..........24
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................ .................................................. ..........25
DANH SÁCH NHÓM NGHIÊN CỨU .................................................. .................................26
Tài liệu