Information
TÓM TẮT


Trong nền kinh tế hiện nay, xu thế cạnh tranh các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển các phân tích thị trường, tìm thị hiếu khách hàng, luôn hoạch ra kế hoạch kinh doanh thích hợp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Bằng cách nào đó doanh nghiệp phải được khách hàng biết đến và sản phẩm của doanh nghiệp phải thu hút bởi khách hàng.
Được thực tập tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang với tên đề tài “Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa”. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm:
Chương 1 Tổng quan về đề tài
Chương 2 Cơ sở lý thuyết của việc lập kế hoạch marketing
Chương 3 Giới thiệu về Công ty Agifish
Chương 4 Phân tích tình hình Công ty
Chương 5 Kế hoạch marketing
Chương 6 Kết luận và kiến nghị
Mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình Công ty từ đó đưa ra kế hoạch marketing cho Công ty, do năng lực của người thực hiện nên đề tài chỉ tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng được chế biến từ cá tra cá basa tại thị trường nội địa.
Công ty Agifish là công ty thủy sản trọng điểm của Tỉnh, đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trong mấy năm liền (Lợi nhuận: năm 2004 là 18.097 triệu đồng; năm 2005 là 22.355 triệu đồng; năm 2006 là 46.615 triệu đồng). Sản phẩm đa dạng, kênh phân phối rộng khắp, nguồn tài chính dồi dào, cán bộ công nhân viên là 3.690 người…Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty còn gặp khó khăn: nguồn nguyên liệu tuy có Câu lạc bộ Agifish nhưng chỉ cung cấp khoảng 20.000 tấn/năm, đội ngũ quản lý ở phòng kinh doanh tiếp thị chưa cao. Đã dùng phương pháp so sánh và đánh giá để phân tích số liệu nhằm thấy rõ sự thay đổi về khả năng và tình hình hoạt động của Công ty. Đồng thời, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ bằng ma trận SWOT để đưa ra các chiến lược lựa chọn, định vị, xác định thị trường, khách hàng mục tiêu. Khi phân tích các chiến lược thì “chiến lược thâm nhập thị trường” là chiến lược được chọn, đối với dòng sản phẩm giá trị gia tăng hiện có của Công ty. Trong ngắn hạn thì chỉ tập trung vào thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Để thực hiện chiến lược đó thì đề tài đã có vài biện pháp marketing, với mục tiêu marketing là sẽ tiêu thụ khoảng 448 tấn tăng 65 tấn so với năm 2006 và dự báo ngân sách để thực hiện có kế hoạch quảng bá là 112.500.000 đồng. Một số kế hoạch để thực hiện quảng bá sản phẩm:
 Quảng cáo: Đài truyền hình An Giang vào các buổi sáng, buổi tối.
 Treo pano, apphic trên các trụ lộ lớn, nơi đông dân cư.
 Phát tờ bướm tại các chợ trung tâm và thời gian diễn ra hội chợ.
 Khuyến mãi cho người tiêu dùng.
 Bảng hiệu ở đại lý, nhà hàng.
 Tài trợ: Cho câu lạc bộ thể dục - thể hình, trường khuyến học.
MỤC LỤC


Tóm tắt Trang
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu đề tài 2
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu 2
1.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu 2
1.4.1.2. Phương pháp xử lý số liệu 2
1.4.2. Nội dung nghiên cứu 2
1.5. Ý nghĩa của đề tài 3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH MARKETING 4
2.1. Các định nghĩa và khái niệm 4
2.1.1. Định nghĩa marketing 4
2.1.2. Định nghĩa quản trị marketing 4
2.1.3. Khái niệm lập kế hoạch marketing 4
2.1.4. Khái niệm sản phẩm 5
2.1.5. Khái niệm về giá trong kinh doanh 5
2.1.6. Khái niệm kênh phân phối 5
2.1.7. Khái niệm thị trường 5
2.1.8. Khách hàng mục tiêu 6
2.2. Các quan điểm marketing 7
2.2.1. Quan điểm trọng sản xuất 7
2.2.2. Quan điểm trọng sản phẩm 7
2.2.3. Quan điểm trọng việc bán hàng 7
2.2.4. Quan điểm trọng marketing 7
2.2.5. Quan điểm marketing xã hội 7
2.3. Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing 7
2.3.1. Vai trò 7
2.3.2. Mục tiêu 8
2.4. Quá trình lập kế hoạch marketing 8
2.4.1. Phân tích khả năng thị trường và chiến lược marketing hiện tại 9
2.4.2. Phân tích người tiêu dùng 9
2.4.3. Phân tích cơ may thị trường 10
2.4.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu 10
2.4.5. Thiết lập marketing – mix 10
2.4.6. Đề ra chương trình hành động và dự toán ngân sách 11
2.5. Các phương pháp hoạch định marketing 11
2.5.1. Ma trận SWOT 12
2.5.2. Lưới phát triển sản phẩm/Thị trường 12
2.5.3. Chu kỳ sống sản phẩm 12
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY AGIFISH 14
3.1. Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Công ty 14
3.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 14
3.1.2. Ý nghĩa của logo 16
3.1.3. Qui mô hoạt động của công ty 16
3.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 17
3.1.4.1. Chức năng 17
3.1.4.2. Nhiệm vụ 17
3.1.5. Định hướng phát triển 17
3.2. Danh mục các sản phẩm của công ty 18

3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh 19
3.4.1. Thuận lợi 19
3.4.2. Khó Khăn 19
3.5. Hoạt động marketing của công ty 19
3.6. Một số thành tích công ty đã đạt được trong thời gian qua 21
3.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 22
3.7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn 22
3.7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn 23
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TY AGIFISH 24
4.1. Phân tích môi trường bên trong Công ty 24
4.1.1. Thông tin về nhân sự 24
4.1.2. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành 25
4.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 25
4.1.4. Tình hình kinh doanh của Công ty 27
4.1.4.1. Kết quả kinh doanh ở thị trường nội địa 29
4.1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khát quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Agifish 29
4.1.5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm 30
4.1.6. Mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài 31
4.1.7. Chính sách đối với người lao động 31
4.2. Phân tích môi trường bên ngoài Công ty 31
4.2.1. Thông tin về mặt hàng công ty đang kinh doanh 31
4.2.2. Tình hình cạnh tranh 32
4.2.3. Nguồn nguyên liệu đầu vào 34
4.2.4. Năng lực cung cấp sản phẩm của công ty 36
4.2.5. Khách hàng của công ty 37
4.2.6. Đối thủ tiềm ẩn 38
4.2.7. Sản phẩm thay thế 38


4.3. Phân tích ma trận SWOT 41
4.3.1. Ma trận SWOT 41
4.3.2. Phân tích các chiến lược 43
4.3.2.1. Nhóm chiến lược SO: điểm mạnh – cơ hội 43
4.3.2.2. Nhóm chiến lược ST: điểm mạnh – thách thức 43
4.3.2.3. Nhóm chiến lược WO: điểm yếu – cơ hội 43
4.3.2.4. Nhóm chiến lược WT: điểm yếu – thách thức 44
4.3.3. Lựa chọn chiến lược 44
4.3.4. Định vị sản phẩm 45
4.3.5. Phân khúc thị trường 47
CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH MARKETING 48
5.1. Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu 48
5.1.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu 48
5.1.2. Khách hàng mục tiêu 48
5.2. Mục tiêu marketing 48
5.3. Các chiến lược marketing 49
5.3.1. Chiến lược sản phẩm 49
5.3.2. Chiến lược giá cả 49
5.3.3. Chiến lược phân phối 50
5.3.4. Chiến lược chiêu thị/ truyền thông 50
5.4. Tổ chức thực hiện 51
5.4.1. Kế hoạch thực hiện 51
5.4.1.1. Kế hoạch triển khai chiến lược phân phối 51
5.4.1.2. Kế hoạch triển khai chiến lược chiêu thị 51
5.4.1.3. Kế hoạch triển khai chiến lược sản phẩm 52
5.4.1.4. Kế hoạch khai triển khai chiến lược giá 53
5.4.2. Kế hoạch về kinh phí, lợi nhuận dự kiến 53
5.4.3. Tổ chức thực hiện 54
5.4.4. Đánh giá kết quả của kế hoạch marketing 54
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55
6.1. Kết luận 55
6.2. Kiến nghị 55
6.2.1. Đối với Công ty 55
6.2.2. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương 57


CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài
Trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), đó là cơ hội đầu tư tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Không vì thế mà chỉ tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thị trường trong nước cũng là thị trường đầy tiềm năng. Cuộc sống càng hiện đại thì mọi người chỉ lo tập trung vào công việc để kịp cuộc sống hiện đại đó, không chỉ riêng vì những người lao động trí óc mà ngay cả những người lao động chân tay cũng hăng hái chăm sóc cho sản phẩm của mình để kịp cung cấp cho nhà sản xuất. Những lúc này thì họ sẽ quan tâm đến những thực phẩm chế biến đóng gói sẳn mang tính chất tiện lợi để tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó thì sức cạnh tranh yếu kém của nhiều ngành xuất nhập khẩu thủy sản vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở nên khó khăn hơn khi đưa ra thị trường bởi chất lượng không ổn định và đồng nhất. Vì vậy việc đa dạng các sản phẩm chế biến thủy sản và nâng cao hoạt động marketing là công cụ cần thiết giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh và các doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài.
Marketing là một trong những chức năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất, giúp doanh nghiệp tìm đầu ra, đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp phải biết làm thế nào để bán những thứ mà khách hàng cần chào đón khách hàng đến với những sản phẩm của mình.
Nhiệm vụ này cũng quan trọng đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang- hiện là công ty thủy sản lớn nhất trong tỉnh, tuy hiện tại công ty đã làm tốt công việc marketing nhưng muốn phát triển và giữ được vai trò chủ đạo của mình thì phải không ngừng tìm hiểu tốt hơn tầm quan trọng của marketing và phải luôn thay đổi phương pháp marketing, nhằm giúp công ty nhận ra được đâu là thế mạnh của mình kết hợp với độ lớn của thị trường để khắc phục điểm yếu đang mắc phải. Vì thế nên tôi quyết định chọn đề tài “LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨM CÁ BASA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG” để giúp Công ty thực hiện được những mục tiêu trên nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, giúp Công ty có nhiều khách hàng.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích tìm ra các yếu tố quyết định sự thành công, tiềm năng phát triển và nguy cơ của công ty trong hiện tại và tương lai để từ đó lập kế hoạch marketing phù hợp hơn nhằm thu hút khách hàng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Đề xuất ra cách tổ chức thực hiện để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch marketing của mình.
1.3. Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.
Thời gian nghiên cứu: trong khoảng tháng 03/2007 đến tháng 05/2007.
Do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang là công ty kinh doanh nhiều sản phẩm thủy sản khác nhau nên đề tài chỉ giới hạn lập kế hoạch marketing cho sản phẩm giá trị giá tăng chế biến từ cá tra, cá basa tại thị trường nội địa.
1.4. Phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu đề tài
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu
+ Trực tiếp thu thập dữ liệu từ Công ty Agifish.
+ Tham khảo số liệu từ sách báo, các website, những kiến thức đã được học.
+ Tham khảo các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên thực tập năm 2005 - 2006.
1.4.1.2. Phương pháp xử lý số liệu
• Phương pháp so sánh
Tôi sử dụng phương pháp so sánh và đánh giá để phân tích số liệu. Từ những số liệu đã thu thập được, tôi tiến hành so sánh giữa các năm, phương pháp này cho thấy rõ sự thay đổi về khả năng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các kỳ báo cáo.
• Phương pháp phân tích SWOT
Đây là phương pháp quan trọng trong việc phân tích những thuận lợi – khó khăn của Công ty và là một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu nhằm đưa ra những chiến lược phù hợp thông qua những điểm mạnh, điểm yếu và cả những cơ hội lẫn thách thức đối với Công ty, để từ đó đề ra những hoạt động marketing phù hợp với chiến lược đã lựa chọn.
1.4.2. Nội dung nghiên cứu
Giới thiệu khát quát quá trình hình thành phát triển, cơ cấu quản lý, định hướng phát triển, hoạt động marketing và tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua. Nghiên cứu thị trường, đối thủ sau đó phân tích các hoạt động marketing hiện tại và lập kế hoạch marketing cho Công ty. Mục đích chính của Công ty là lập kế hoạch marketing nên chỉ tập trung vào các chiến lược như: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị.
1.5. Ý nghĩa của đề tài
Thực hiện đề tài này có thể đạt được những mong đợi như sau:
 Trong thời gian thực tập tại Công ty có thể vận dụng những kiến thức đã học thâm nhập vào thực tế, tiếp xúc trực tiếp với môi trường kinh doanh. Tuy không giúp được nhiều cho Công ty nhưng phần nào cũng làm quen với cách làm việc của các nhân viên của Công ty.
 Đề tài có thể là tài liệu tham khảo cho Công ty.

Tài liệu