MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DU LỊCH TRAVEL
INDOCHINA VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Giới thiệu khái quát về công ty du lịch Travel Indochina ............................... 1
1.1.1 Lịch sử hình thành .................................................. .................................... 3
1.1.2 Tầm nhìn của công ty .................................................. ...............................
1.1.3 Chức năng kinh doanh, sản phẩm và thị trường ..........................................
1.1.4 Tình hình kinh doanh............................................. ..................................... 4
1.1.4.1 Số lượng khách............................................ ..........................................
1.1.4.2 Doanh thu đem lại từ việc bán tour du lịch vào Việt Nam...................... 6
1.1.4.3Hiệu quả kinh tế do công ty Travel Indochina mang lại tại Việt Nam 8
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................. ..................................... 9
1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu .................................................. .....................
1.4 Phương pháp nghiên cứu .................................................. .............................. 10
1.5 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu .................................................. ..........
1.5.1 Nguồn thông tin thứ cấp .................................................. ...........................
1.5.2 Nguồn thông tin sơ cấp............................................. ..................................
1.5.2.1. Công ty Travel Indochina .................................................. ...................
1.5.2.2 Thị trường .................................................. ...........................................
1.5.3 Phương pháp xử lý thông tin............................................... ........................
1.6 Quy trình nghiên cứu .................................................. .................................... 11
1.7 Những hạn chế của đề tài.............................................. .................................. 12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH
2.1 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường .................................................. ........ 13
2.1.1 Lợi thế cạnh tranh............................................. .........................................
2.1.2 Cách thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh .................................................. .....
2.1.3 Năng lực cạnh tranh............................................. ..................................... 15
2.1.3.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ..................................
a. Khái niệm............................................ .................................................. ......
b. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ..........................
2.1.3.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.......................................... .... 18
a. Môi trường vĩ mô .................................................. .....................................
b. Môi trường vi mô - Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter ......... 20
c. Các công cụ, phương pháp để nghiên cứu môi trường bên ngoài 22
2.1.3.3 Môi trường bên trong của doanh nghiệp ................................................
2.2 Các mô hình phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .......... 23
2.2.1 Mô hình chuỗi giá trị của Michael Porter về năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp .................................................. .................................................. .....
2.2.2 Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên
nguồn lực .................................................. .................................................. .......... 26
2.2.3.Nguồn lực............................................. .................................................. . 28
2.2.3.1 Các nguồn lực tạo ra giá trị khách hàng ............................................... 29
2.2.3.2 Năng lực cốt lõi (Core Competencies) ................................................
2.2.3.3 Năng lực khác biệt (Distinctive Competencies) .................................. 30
2.2.4 Phương pháp kiểm toán nội bộ (Internal Auditing)
2.3 Chất lượng dịch vụ và giá trị cảm nhận
2.3.1 Chất lượng dịch vụ .................................................. .................................
2.3.2 Đặc điểm của dịch vụ du lịch............................................ ........................
2.3.3 Giá trị cảm nhận .................................................. .....................................
2.3.4 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và giá trị cảm nhận .........................

31
32
34
CHƯƠNG 3: CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU TẠO RA GIÁ TRỊ CHO
KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA
3.1 Nghiên cứu định tính .................................................. ..................................... 35
3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu .................................................. .................................
3.1.2 Đặc điểm mẫu khảo sát .................................................. ............................
3.1.3 Kết quả nghiên cứu .................................................. ..................................
3.2 Nghiên cứu định lượng .................................................. ................................ 37
3.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát.............................................. .................................
3.2.2 Phân tích kết quả nghiên cứu .................................................. .................... 38
3.2.2.1 Phân tích nhân tố EFA............................................... ............................ 39
3.2.2.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo............................................... .......... 44
3.2.2.3 Phân tích thống kê mô tả các biến .................................................. ....... 45
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA
4.1. Phân tích chuỗi giá trị của công ty Travel Indochina...................................... 49
4.1.1 Nền tảng tài chính và kinh doanh............................................. ..............
4.1.2. Tổ chức và quản lý của công ty Travel Indochina .................................. 51
4.1.2.1 Nguồn nhân lực .................................................. ................................
4.1.2.2 Cơ cấu tổ chức............................................ ........................................ 52
4.1.2.3 Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ....................................... 55
4.1.3 Công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ ......................... 56
4.1.4 Mối quan hệ với các nhà cung cấp .................................................. ........ 57
4.1.5 Chính sách sản phẩm .................................................. ............................ 59
4.1.6 Chính sách quản lý chất lượng sản phẩm du lịch của các nhà cung cấp 60
4.1.7 Các hoạt động cung ứng bên ngoài và nội bộ.......................................... 62
4.1.8 Công tác điều hành .................................................. ............................... 63
4.1.9 Công tác Marketing, bán hàng .................................................. .............. 65
4.1.10 Các hoạt động hậu mãi .................................................. ......................... 67
4.2 Đánh giá các nguồn lực của công ty Travel Indochina .................................... 69
4.2.1 Uy tín thương hiệu............................................ .......................................
4.2.2 Nguồn nhân lực .................................................. .....................................
4.2.3 Quản trị viên cấp cao............................................... ................................ 70
4.2.4 Mạng lưới phân phối .................................................. .............................
4.2.5 Công nghệ .................................................. .............................................
4.2.6 Mối quan hệ với các nhà cung cấp .................................................. ......... 71
4.2.7 Cơ sở hạ tầng............................................ ...............................................
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
TRANH CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA TRONG THU HÚT
KHÁCH VÀO VIỆT NAM
5.1 Nhóm giải pháp 1 – nỗ lực không ngừng duy trì và phát triển “uy tín
thương hiệu”......................................... .................................................. ............... 72
5.2 Nhóm giải pháp 2 – xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ nhân lực........... 74
5.3 Nhóm giải pháp 3 – mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn thế giới, xây
dựng một cổng thông tin chung cho tất cả các thị trường ....................................... 75
5.4 Nhóm giải pháp 4 – tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
hướng tới chính sách thương mại điện tử.............................................. ................. 77
5.5 Nhóm giải pháp 5 – tăng cường mối quan hệ với các đối tác hiện có, lựa
chọn đối tác chiến lược, mở rộng tìm kiếm các đối tác mới ...................................
5.6 Nhóm giải pháp 6 – chính sách marketing sản phẩm nhạy bén với nhu cầu
thị trường......................................... .................................................. .................... 79
5.7 Nhóm giải pháp 7 – sử dụng tốt chi phí quản lý, cơ sở hạ tầng tạo điều
kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên các văn phòng đại diện ............................... 80
KẾT LUẬN


TÓM TẮT
Đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel
Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015” ứng dụng
quy trình phân tích ngược mô hình “Chuỗi giá trị của Michael Porter về năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp” theo Rudolf Griinig và Richard Kiihn để nhận dạng
các nguồn lực tạo ra giá trị khách hàng của ngành du lịch lữ hành nói chung và công
ty Travel Indochina nói riêng.
Bằng cách thực hiện khảo sát và chạy dữ liệu trên phần mềm SPSS để tìm ra
các tiêu chí tạo ra giá trị cho khách hàng khi họ sử dụng dịch vụ du lịch lữ hành;
mức độ đáp ứng của công ty Travel Indochina với các tiêu chí ấy, nghiên cứu đã tìm
ra 7 nhân tố tạo ra giá trị cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ du lịch lữ hành nói
chung, đó là: “chất lượng người phục vụ tour”; “chất lượng lưu trú”; “cung
cấp dịch vụ đúng hợp đồng”; “khả năng đáp ứng”; chất lượng thông tin trực
tuyến”; “công tác tư vấn, chuẩn bị trước chuyến đi” và “công tác vận chuyển”
Dựa trên kết quả của nghiên cứu định lượng, tác giả tiến hành thảo luận, phân
tích, đánh giá chuỗi giá trị của công ty Travel Indochina tập trung vào các hoạt động
tạo ra giá trị cho khách hàng, từ đó tìm ra các nguồn lực cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh
tranh của công ty. Kết quả phân tích xác định 3 nguồn lực cốt lõi của công ty Travel
Indochina là: “uy tín thương hiệu”, “nguồn nhân lực” và “quản trị viên cấp
cao”.
Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra 7 nhóm giải pháp nhằm mục tiêu xâydựng và phát
triển lợi thế cạnh tranh bền vững cho công ty Travel Indochina để từ đó kiểm soát
chi phí, đẩy nhanh tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, tăng thị phần và tối đa hóa lợi
nhuận.
Kết quả nghiên cứu của luận văn mang ý nghĩa thực tiễn, giúp công ty Travel
Indochina cải tiến các hoạt động quản lý kinh doanh, nâng cao hơn nữa chất lượng
dịch vụ và là định hướng để công ty thực hiện các nghiên cứu rộng hơn như đánh
giá và xây dựng chiến lược cạnh tranh của công ty trên phạm vi toàn cầu...