Information

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2
I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH. 2
1-/ Phát hiện các đối thủ cạnh tranh của công ty. 2
1.1. Quan điểm ngành về cạnh tranh. 3
1.2. Quan điểm thị trường về cạnh tranh: 4
2-/ Phát hiện chiến lược của đối thủ cạnh tranh. 4
3-/ Xác định mục tiêu của đối thủ cạnh tranh. 7
4-/ Đánh giá mặc mạnh và mặt yếu của đối thủ cạnh tranh. 8
5-/ Đánh giá cách phản ứng của đối thủ cạnh tranh. 8
6-/ Thiết kế hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh. 9
7-/ Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để tấn công và né tránh. 10
8-/ Cân đối các quan điểm định hướng theo khách hàng
và theo đối thủ cạnh tranh. 11
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH NHÃN HIỆU BIA HÀ NỘI 13
I-/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BIA HÀ NỘI. 13
1-/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 13
2-/ Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty bia Hà Nội. 14
2.1. Vị trí địa lý: 14
2.2. Đặc điểm về sản phẩm, thị hiếu và thu nhập của người tiêu dùng. 14
2.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu. 15
2.4. Đặc điểm về quy trình công nghệ. 15
2.5. Đặc điểm về lao động. 15
2.6. Về tổ chức quản lý. 15
2.7. Đặc điểm về vốn sản xuất. 15
3-/ Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được và mục tiêu phát triển
của công ty bia Hà Nội những năm 2000. 16
3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua (94-97). 16
II-/ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ BIA TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
VÀ MỘT SỐ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CHÍNH CỦA HABECO.
17
1-/ Nhu cầu về bia ở nước ta nói chung và ở Hà Nội nói riêng đang tăng lên
cả về quy mô lẫn cơ cấu do nhiều nguyên nhân. 17
2-/ Tình hình cung cấp bia trên thị trường của các đối thủ. 18
3-/ Phân tích đối thủ cạnh tranh. 18
3.1. Công ty bia Sài Gòn: với nhãn hiệu Sài Gòn, 333. 18
3.2. Nhà máy bia Đông Nam Á: với nhãn hiệu Halida 19
4-/ Công ty bia Hà Nội lựa chọn đối thủ để tấn công và né tránh. 19
5-/ Sự cân đối trong chiến lược của công ty bia Hà Nội. 20
III-/ CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX CHO CẠNH TRANH NHÃN HIỆU
BIA HÀ NỘI.
20
1-/ Chính sách sản phẩm (Product) 21
2-/ Chính sách giá cả (Price). 23
3-/ Chính sách phân phối (Place). 24
4-/ Chính sách khuyếch trương và giao tiếp (Prouotion) (xúc tiến hỗn hợp). 25
KẾT LUẬN 27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28
Tài liệu