Information

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------***------------Thư mời thầu

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2004

Kính gửi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chủ Đầu tư triển khai đấu thầu xây dựng công trình: . . . . .
Chủ Đầu tư mời các Nhà thầu tới tham dự đấu thầu xây lắp công trình trên.
- Nhà thầu được sẽ mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh
- Địa điểm mua hồ sơ: Tại ... , tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ....... ngày ....... tháng ....... năm 2004.
- Tiền mua hồ sơ mời thầu : 500.000đ ( Việt Nam ) ( Năm trăm ngàn đồng Việt Nam ).
- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu với số tiền là: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu đồng Việt Nam) do một ngân hàng Thương mại Nhà nước có đủ tư cách pháp nhân cấp hoặc bằng tiền mặt.
- Ngày nộp hồ sơ dự thầu: Chậm nhất ngày ....... tháng ....... năm 2004
- Tại . . . Vĩnh Phúc
- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ngày ....... tháng ....... năm 2004
- Tại ...


chủ Đầu tưCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------***------------


Đơn dự thầu

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1- Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (ghi rõ tên gói thầu), chúng tôi, người ký tên dưới đây đề nghị được thực hiện gói thầu (ghi rõ tên gói thầu) và bảo hành sửa chữa bất kỳ một sai sót nào theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu với giá dự thầu là (giá trị bằng số, bằng chữ và loại tiền).
2- Chúng tôi xác nhận rằng tài liệu kèm theo đây là các phần trong hồ sơ dự thầu của chúng tôi.
3- Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp thuận, chúng tôi xin cam kết tiến hành thực hiện ngay công việc khi nhận được lệnh khởi công và hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc đã nêu trong hợp đồng theo đúng thời hạn với thời gian là ngày.
4- Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến ngày tháng năm 2004
5- Hồ sơ dự thầu này cùng với thông báo trúng thầu của (bên mời thầu) sẽ hình thành một hợp đồng ràng buộc giữa hai bên.
Chúng tôi hiểu rằng, Bên mời thầu không bắt buộc phải chấp thuận hồ sơ dự thầu có giá thầu thấp nhất hoặc bất kỳ hồ sơ dự thầu nào.

Ngày tháng năm 2004
Đại diện nhà thầu
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)
Tài liệu