Information
Hướng dẫn thực hiện
1) Trình bày:
- Đóng thành quyển (không kẹp hoặc ghim góc). Không cần bìa mica bên ngoài, đóng bìa mềm theo quy cách.
- Trang bìa trước: Chế bản theo mẫu số 1 (Cỡ, mẫu chữ tương đương).
- Trang 1: Photo và điền các thông tin theo mẫu số 2.
- Trang 2: Photo và để trống theo mẫu số 3.
- Từ trang 3 đến hết: Photo khuôn tờ giấy (mẫu số 4) và thực hiện viết tay toàn bộ nội dung bài tập bằng bút bi mực xanh.

2) Tính toán:
- Nội dung của bài tập lớn là thực hiện triển khai, các bước tính toán theo công thức và kết quả tính được. Không cần viết các kết quả tính toán số trung gian (tính ra nháp).
- Đồ thị: Nhập số liệu và sử dụng chương trình MATLAB để vẽ, in kết quả. Trong trường hợp không sử dụng được máy tính, tiến hành thủ công, thì phải vẽ các đồ thị kết quả trên giấy kẻ ly kỹ thuật và khi đó chỉ tính 1/2 số điểm cho trước. Trường hợp cuối cùng, nếu vẽ trên giấy thường, thiếu chính xác sẽ không tính điểm.
Tài liệu