Information
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
2. MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
3. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
5. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT LIÊN QUAN
a/- Căn cứ pháp luật
b/- Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam
c/- Nguồn cung cấp số liệu dữ liệu
6. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
CHƯƠNG 1
1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. TÊN DỰ ÁN
1.2. CHỦ DỰ ÁN
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN
1.4. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN
1.4.1. Hướng tuyến
1.4.2. Các thông số kỹ thuật của dự án
1.4.3. Các giải pháp thiết kế
1.4.4. Phương án tổ chức thi công
1.4.5. Cung cấp vật liệu xây dựng, vị trí bãi thải và tuyến đường vận chuyển
1.4.6. Kế hoạch, phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư
1.4.7. Tổ chức thực hiện và Tiến độ xây dựng dự kiến
1.4.8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
CHƯƠNG 2:
2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
2.1.1. Đặc điểm địa hình, địa chất, địa mạo
2.1.2. Đặc điểm khí hậu khu vực
2.1.3. Đặc điểm thủy văn
2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN
2.2.1. Chất lượng không khí
2.2.2. Tiếng ồn và Độ rung
3.1.1. Chất lượng nước mặt
2.2.3. Chất lượng nước ngầm
2.2.4. Chất lượng môi trường đất
2.3. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ HỆ SINH THÁI KHU VỰC
2.3.1. Tài nguyên khoáng sản
2.3.2. Hệ sinh thái thực vật
2.3.3. Hệ sinh thái động vật
2.4. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN
2.4.1. Một số nét nổi bật về đặc điểm Kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên
2.4.2. Một số nét nổi bật về đặc điểm kinh tế thành phố Thái Nguyên
2.4.3. Tình hình kinh tế xã hội các xã/phường thuộc khu vực dự án
CHƯƠNG 3:
3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ MẶT BẰNG
3.1.1. Các tác động có nguồn gốc không liên quan tới nguồn thải
3.1.2. Đối tượng và quy mô tác động
3.1.3. Dự báo các sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn GPMB
3.1.4. Đánh giá tác động
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG
3.2.1. Các nguồn tác động
3.2.2. Đối tượng, phạm vi tác động
3.2.3. Đánh giá các sự cố môi trường
3.2.4. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công dự án
3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
3.3.1. Nguồn gây tác động đến môi trường
3.3.2. Đối tượng, phạm vi tác động
3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐTM
3.4.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí độc hại và bụi
3.4.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn
3.4.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong nước thải
CHƯƠNG 4:
4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
4.1. GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ, CHUẦN BỊ MẶT BĂNG THI CÔNG
4.1.1. Nghiên cứu, đánh giá cụ thể về vị trí và hiện trạng khu vực dự án
4.1.2. Thực hiện công tác bồi thường tái định cư
4.1.3. Thực hiện công tác hỗ trợ cộng đồng
4.1.4. Công tác ứng phó với các sự cố
4.2. GIAI ĐOẠN THI CÔNG
4.2.1. Đề xuất biện pháp đối với nguồn tác động liên quan tới chất thải
4.2.2. Đề xuất biện pháp đối với nguồn tác động không liên quan tới chất thải
4.2.3. Đề xuất các biện pháp ứng phó sứ cố 4.3. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
4.3.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến chất lượng không khí
4.3.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung
4.3.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn
4.3.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động từ hoạt động xây dựng 2 bên đường
4.3.5. Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông
CHƯƠNG 5:
5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
5.1.1. Mục đích của chương trình quản lý môi trường
5.1.2. Trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý môi trường
5.1.3. Chương trình quản lý môi trường
5.2. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
5.2.1. Mục tiêu
5.2.2. Cơ quan giám sát
5.2.3. Nội dung chương trình giám sát môi trường
5.2.4. Nhân lực giám sát
5.2.5. Phương pháp quan trắc, giám sát và thiết bị
5.2.6. Lập báo cáo
CHƯƠNG 6:
6. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
6.1. Ý KIẾN CỦA CÁC BAN NGÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
6.2. Ý KIẾN CỦA CÁC HỘ DÂN CƯ
6.3. GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ DỰ ÁN
7. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận
2. Kiến nghị
3. Cam kết
PHỤ LỤC
Tài liệu